Ders İçerikleri

EK-1
DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR
BİRİNCİ YIL
I.YARIYIL
Matematik (4-0) 5
Finansal matematiğin Temel Kavramları, Paranın Zaman Değeri, Basit ve Bileşik Faiz Hesaplamaları, Efektif Faiz ve Reel Faiz Hesaplamaları, Arz ve Talep Denklemleri - Pazar Denge Noktası Analizi, Başabaş Analizi, Trigonometrik Fonksiyonlar ve İşletme Uygulamaları, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik ve Uygulamaları, Türevin tanımı ve türev alma kuralları, Değişim Oranı Kavramı ve Türev, Türevin İşletme Uygulamaları: Marjinal Analiz, Elastikiyet, Fonksiyon Grafiklerinin Çizimi
Ders Kitabı:
 • Bülent Kobu, İşletme Matematiği, 2009. 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Ayşe Kuruüzüm, Emre İpekçi Çetin, İşletme ve ekonomi öğrencileri için uygulamalı matematik, 2010. 
 • Ömer Önalan, İşletme Matematiği, 2010. 
 
Sivil Havacılığa Giriş(3-0) 4
Dünyada Sivil Havacılığın Gelişimi; Sivil Havacılık Uygulamalarının Tanımı ve Sınıflandırılması; Uluslararası Sivil Havacılık Sistemi; Havaalanlarının ve Elemanlarının Tanımı; Uçuş hattı ve terminal hattı tesisleri, Terminal dizaynı
Ders Kitabı:
 • Principles of CivilAviation: Impact of Aviation on the Environment, SaschaHissler, 2008. 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Handbook on AviationLaw, Ludwig Weber, ElmarGiemulla, 2011. 
 • Benchmarking InCivilAviation, Graham Francis, 2009. 
 • ExpandingHorizons: CivilAviation in Europe. An Action ProgrammefortheFuture, DIANE Publishing Company, 2011. 
 • CivilAviationResearchand Development, an Assessment of Federal GovernmentInvolvement: Aircraft Noise, 2010. 
 
İşletmeye Giriş (3-0) 5
İşletme Kavramı; İşletmelerin Tarihsel Gelişimi; İnsan Gereksinimlerinin Karşılanması; İşletmelerin Çevresi ve Amaçları; İşletme Türleri; İşletmelerin Kuruluşu: Yapılabilirlik araştırmaları, Yatırım kararı ve gerçekleştirilmesi; İşletmelerde verimlilik ve risk kavramları; Yönetim Kavramı; Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri, Liderlik Yaklaşımları, Motivasyon Yaklaşımları; Yönetim İşlevleri: Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Finans, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Araştırma - geliştirme; Rekabet Kaynağı Olarak Organizasyonlar; Planlama Teorisi, Organizasyon Teorileri; İşletmelerde İşbirlikleri ve Birleşmeler; Küresel ve Elektronik İşletmeler
Ders Kitabı:
 • Osman Sirkeci, Mikro İşletmeler – Kuruluş Yönetim Teşvikler, Gündoğan Yayınları, İstanbul 2014
Yardımcı Ders Kitapları
 • Yavuz Odabaşı, Girişimcilik, AÖF Yayınları, 2005
 • İnan Özalp, Uluslararası İşletmecilik, AÖF Yayınları 2004
 
İngilizce-I (8-0) 10
Verb to be, Subject Pronouns, Revision of verb to be and subject pronouns, a/an/the, singular and plurals, Possessive adjectives, possessive s, adjectives, Basic questions Simple Present Tense, Frequency adverbs, word order in questions, question words General Revision, Can/cannot: permission and possibility, Simple past of ‘to be’, Simple past with ‘have, go, get’, Simple past with regular verbs, There is/are/was/were, Object pronouns, Like + Ving, Be going to (plans/predictions)
Ders Kitabı:
 • Grammar reference book: Grammarway 1-2-3-4, Virginia Evans; Express Publishing
Yardımcı Ders Kitapları
 • Reading & Writing reference book: Q skills Reading & Writing Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 • Listening & Speaking reference book: Q skills Listening & Speaking Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
Türk Dili-I(2-0) 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
 
Ders Kitabı:
 • Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dil Bilgisi, BoğaziçiYayınevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları
 • İnce, Yılmaz ve diğerleri, 2006; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Celebler Matbaacılık, Trabzon
 • Eker, Süer. 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (2-0) 2
Toplumsal cinsiyet kavramının, Toplusal cinsiyete teorik yaklaşımlar, Toplumsal cinsiyet ve erkeklik, Toplumsal cinsiyet ve iktidar, Toplumsal cinsiyet ve aile, Toplumsal cinsiyet ve eğitim, Toplumsal cinsiyet, çalışma yaşamı ve emek, Toplumsal cinsiyet ve medya, Toplumsal cinsiyet ve şiddet, Toplumsal cinsiyet ve din, Toplumsal cinsiyet ve Dil, Toplumsal cinsiyet ve beden imgeleri, Kadın hareketi ve toplumsal değişim
 
Ders Kitabı:
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Ed. Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner, Eşkişehir; Anadolu Üniversitesi, 2011
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Ed. Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner, Eşkişehir; Anadolu Üniversitesi, 2013
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. Joan Scoot, Agora Yay.
 • Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. R. W Connell, Ayrıntı Yay.
 • Kadın Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği, Rosalind Coward, Ayrıntı Yay.
 
II. YARIYIL
 
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-2) 4
 
Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim.
 
Ders Kitabı:
 • Dağ, Funda ve diğ. Bilgi Teknolojileri. UmuttepePress 2008. 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Temel Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımı, Aysan Şentürk
Uçak Temel Bilgisi (2-0) 3
Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada havacılığın gelişimi; Uçabilen cisimlerin tasnifi; Temel kavramlar: hareket, izafi hareket, standart atmosfer, uçmanın prensipleri (taşıma, sürükleme, moment veaerostatik yükler); Eski ve yeni uçak tipleri; Temel uçak elemanları: gövde, kanat, kuyruk takımı, ana uçuş kumanda yüzeyleri ve özellikleri, iniş takımları; Uçak ve helikopterlerde güç sistemleri: pistonlu motor, pervane, turboprop, turbojet, turboshaft, turbofan.
 
Ders Kitabı:
 • Uçak Temel Bilgisi yardımcı ders notları; Barış Önen, Kocaeli Üniversitesi 2005 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Uçak Teknik Temel Kursu Ders Notları, THY
 • Yüksel, A., N. (1983) Uçmanın Teorisi. İstanbul: İ.T.Ü. Mak. Fak. 
 • Tolun, S. (1983) Gövde-Uçak Elemanları Ders Notu. İstanbul: İ.T.Ü. Mak. Fak. 
 •  Buğdaycı, H. (1987) Uçuş Kumanda Sistemleri, Kuyruk Takımı Ders Notu. İstanbul: İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bil. Fak. 
 
Hukukun Temel Kavramları (2-0) 3
Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğusu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, 1982 anayasası çerçevesinde Türk hukuk sisteminin genel ilkeleri.
 
Ders Kitabı:
 
Yardımcı Ders Kitapları
   
 
İngilizce-II (8-0) 10
Verb to be, Subject Pronouns, Possessive Adjectives a/an, plurals, this/that/these/those, adjectives, imperatives, Let’s, Present Simple, word order in questions, Whose..? Possessive ‘s, prepositions of time and place (at,in,on,to), frequency adverbs, Can/cannot, present continuous, present simple vs. present continuous, Object pronouns, Gerund, be vs. do, Past simple of Verb to be, Past simple Regular, Past Simple Irregular, there is/are/was/ were, some/any+plural nouns, Countable/uncountable nouns, a/an/some/any, quantifiers, comparative adjectives, Superlative adjectives, be going to (plans/predictions), future time expressions, Adverbs, to infinitive, articles, Present perfect, present perfect vs. simple past, question formation
Ders Kitabı:
 • Grammar reference book: Grammarway 1-2-3-4, Virginia Evans; Express Publishing
Yardımcı Ders Kitapları
 • Reading & Writing reference book: Q skills Reading & Writing Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 • Listening & Speaking reference book: Q skills Listening & Speaking Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 
Türk Dili-I(2-0) 2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları (eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı), Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri), Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup), iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).
 
Ders Kitabı:
 • İnce, Y.;Demirayak, O; Kılıçoğlu A. 2009, YÖK çerçeve programına uygun türk dili ve kompozisyon bilgileri, aksakal kitapevi, Trabzon.
Yardımcı Ders Kitapları
 • Ergin, Prof Dr. Muharrem, 1995, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul.
 • Öner, Sakin 2005, Örneklerle Kompozisyon, Düzenli Yazma ve Konuşma Sanatı, Yuva Yay. İstanbul.
 
İktisada Giriş (3-0) 6
 
Mikro Ekonomiye Giriş; Talep: Kavram, fonksiyon, motifler, esneklik; Arz: Kavram, Fonksiyon, Motifler, Esneklik; Arz-Talep Dengesi ve Dengenin Değişmesi; Tüketim Teorisi: Fayda, Azalan marjinal fayda ilkesi, Marjinal fayda, Tüketici dengesi, Farksızlık eğrileri, Bütçe kısıtı, Tüketici Dengesinde Değişim; Üretim Teorisi, Üretim fonksiyonu, Teknoloji, Değişen verimler ilkesi, Eş ürün eğrileri, Eş maliyet doğrusu, Üretici dengesi ve değişimi, Üretim maliyetleri; Tam Rekabet Piyasasi; Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Oligopol, Monopolcü rekabet, Monopsoni; Faktör Piyasaları; Refah Ekonomisi.
 
Ders Kitabı:
Yardımcı Ders Kitapları
 
İKİNCİ YIL
 
III. YARIYIL
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve FransızDevrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
 
Ders Kitabı:
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Haluk Selvi
Yardımcı Ders Kitapları
 
Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri (3-0) 4
Tanımlar; Meydan bilgileri: Havaalanları hakkında yayınlanması gereken bilgiler; Havaalanı fiziki özellikleri: Pistler, Taksi yolları, Apronlar; Havaalanlarında ışıklandırma, Çizgiler ve yönlendirmeler; Kullanılması; Yasak sahaların belirlenmesi için görsel yardımcılar; Araçlar ve tesisler; Havaalanı faaliyet yapısı; Yer hizmetleri: Bagaj hizmetleri; Yolcu terminal hizmetleri; Kargo(yük) hizmetleri; Havaalanı teknik hizmetleri: Hava trafik kontrol, haberleşme, meteoroloji; Acil durum ve diğer hizmetler: Karla mücadele, Kuşlarla mücadele, Havaaracı kurtarma ve yangınla mücadeleü, Güvenlik.
Ders Kitabı:
 • Ryder, D., (2004), Jane'sAirportsEquipment& Services 2004-2005 (Jane'sAirportEquipmentand Services), Jane's Information Group, ISBN: 9780710626134
 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Barker, J. P., (1996),World Market forAirportRampEquipment (Jane's Special Reports), Janes Information Group, ISBN: 9780710614018
 
İşletme Finansmanı (2-0) 2
Finansal Yönetimin Amacı, Tanımı ve İşlevleri; İşletmelerde Finans Bölümünün Örgütlenmesi; Enflasyonun Finansal Kararlara Etkisi; Faiz Hesapları ve Paranın Zaman Değeri; Finansal Analiz: Yöntemleri, Türleri; Finansal Planlama: Yöntemleri, Türleri; Finansal Kontrol ve Denetim; Finansman Kaynakları: Kısa, orta ve uzun vadeli finansman; Fon Maliyeti ve Kıvamlı Sermaye Yapısı; Sermaye Bütçelemesi; Kar Dağıtım Politikası; Çalışma Sermayesi Yönetimi: Nakit, Menkul kıymetler, Alacaklar, Stoklar; Duran Varlıkların Yönetimi: Proje değerlemesi ve finansmanı; Finansmanda özel sorunlar ve çözümler.
 
Ders Kitabı:
İşletme Finansmanı, Abdurrahman Fettahoğlu
 
Yardımcı Ders Kitapları
 
İngilizce III (8-0) 10
Word order in questions; present simple, Present continuous, Pat simple: regular and irregular verbs; past continuous, Time sequencers and connectors, Be going to (plans and predictions); present continuous for future arrangements, Definite relative clauses, Present perfect + yet, just, already; present perfect or past simple, Something, anything, nothing etc., Comparative adjectives and adverbs, as … as; Superlatives (ever+present perfect ), Quantifiers, too, not enough, Will/won’t (predictions, decisions, offers, promises), Review of verb forms: present, past, and future
Ders Kitabı:
 • Grammar reference book: Grammarway 1-2-3-4, Virginia Evans; Express Publishing
Yardımcı Ders Kitapları
 • Reading & Writing reference book: Q skills Reading & Writing Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 • Listening & Speaking reference book: Q skills Listening & Speaking Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 
IV. YARIYIL
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
Ders Kitabı:
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Haluk Selvi
Yardımcı Ders Kitapları
 
Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (3-0) 4
Tanımlamalar; Kısaltmalar; Hava Kurallarının Uygulanabilirliği; Hava Kurallarının Ülkesel Uygulanışı; Hava Kurallarının Uyarlanması; Hava Kurallarının Uyarlanması İçin Sorumluluk; Çarpışmalardan Sakındırma; Yakınlık; Kesişen Geçiş; İniş; Uçak Tarafından Yakılan Işıklar; Uçuş Planları; Uçuş Planının Uygunluğu; Uçuş Planının İçeriği; Uçuş Planının Doldurulması; Sinyalizasyon; Görerek Uçuş Kuralları; Aletli Uçuş Kuralları; Minimum Uçuş Seviyeleri İrtifası; Görerek (VFR) Uçuş İçin Aletli (IFR) Uçuşun İptali; Sivil Uçakların Önlenmesi ve Eskortluk; Kanunsuz Girişim. Kalkış ve İniş Performansları, Kalkış ve İnişte Etkili Olan Faktörler, Uçuş İşletme Kontrolü.
 
Ders Kitabı:
 • Nolan M. S., (2010), Fundamentals of AirTraffic Control, DelmarCengageLearning, ISBN: 97814354827225
 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Nolan M. S., (2010), Fundamentals of AirTraffic Control, DelmarCengageLearning, ISBN: 97814354827225U.S. Dept. of Commerce, (1938), AirTraffic Rules: Air Commerce Manual60, U.S. Department of Commerce; Bureau of Air Commerce, ASIN:B003KR41LEICAO Annex 11-Air Traffic Services ICAO Annex 2-Rules of theAir ICAODoc 4444-ATM ICAO Annex 6 AIP
 
İngilizce-IV (8-0) 10
Uses of the infinitive with to; uses of the gerund (varb + ing), Have to, don’t have to, must, mustn’t,
Should; if + present, will + infinitive (first conditional), Possessive pronouns, Second conditional; present perfect + for, since, Present perfect or past simple, Passive; used to, Might, Expressing movement; word order of phrasal verbs, So, neither + auxiliaries, Past perfect; Reported speech
Questions with auxiliaries
 
Ders Kitabı:
 • Grammar reference book: Grammarway 1-2-3-4, Virginia Evans; Express Publishing
Yardımcı Ders Kitapları
 • Reading & Writing reference book: Q skills Reading & Writing Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 • Listening & Speaking reference book: Q skills Listening & Speaking Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
Havacılık İşletmelerinde Finansman  (2 0) 4
Havacılık İşletmelerinde Finansmanın Önemi; Havayolu İşletmelerinin Finansal Yapısı; Havayolu Taşımacılığında Finansman Gereksinimi ve Finansal Planlama: Filo ve hat yapısının finansman gereksinimine etkisi; Havayolu İşletmeleri İçin Finansman Kaynakları; Havayolu Taşımacılığında Özel Finansal Sorunlar; Türkiye'de Havayolu İşletmelerinin Finansman Sorunları; Havaalanlarının Finansal Yapısı ve Finansman Gereksinimi; Havaalanı Finansman Kaynakları ve Finansman Yöntemleri; Diğer Havacılık İşletmeleri ile İlgili Finansman Uygulamaları.
Ders Kitabı:
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008) Finansal Yönetim. Bursa: Ekin Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitapları
 • AKGÜÇ, Ö. (2009). Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
Hava Kargo Taşımacılığı (2 0) 4
Temel Kavramlar; Hava Kargo ve Önemi: İlgili kuruluşlar ve düzenlemeler; Dünya Hava Kargo Pazarı ve Eğilimler; Küresel Ticaret ve Hava Kargo Endüstrisi; Lojistik ve Kargo Etkileşimi; Kargo Tipleri; Kargo Handling İşlemleri: Rezervasyon ve kuralları, Kargo kabulü ve kontrolü; Gönderici, Acente ve Taşıyıcının Sorumlulukları; Uçak Tipleri ve Yer Destek Donanımı; Birim Yükleme Gereçleri; Yükleme Tabloları; Uçak Yükleme İşlemleri; Özel Kargolar: Tehlikeli maddeler, canlı hayvanlar, bozulabilir kargo vd.; Özel Kargoların Tanımlama, Kabul, Paketleme, Etiketleme, İşaretleme ve Handling Prosedürleri; Konşimento Doldurulması, Kargoda Otomasyon.
Ders Kitabı:
 • Calder, Simon, No Frills-The Truht Behind The Low-Cost Revolution In The Skies, London, Virgin Books Ltd,2003. (ISBN 0-7535-0770-6)
 • Shaw, Stephen, Airline Marketing And Management, Hampshire, Ashgate Publ. Comp.,2002. (ISBN 1-84014-922-1)
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Doganis, The Airline Business in the Twenty-First Centry, published by Roultedge, Jan.2001 (ISBN 0-415-20882-3)
İngilizce-V (6-0) 8
Present simple and continuous, action and non-action verbs, Future forms, present continuous, going to/will/won’t, each other, Present perfect and simple past, Present perfect + for/since, present perfect continuous, Comparatives and superlatives, Articles a/an/the/no article, Can/could/be able to, reflexive pronouns, Modals of obligation: must/have to/should/should have, Past tenses: simple, continuous, perfect, Usually and used to.
 
Ders Kitabı:
 • Grammar reference book: Grammarway 1-2-3-4, Virginia Evans; Express Publishing
Yardımcı Ders Kitapları
 • Reading & Writing reference book: Q skills Reading & Writing Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 • Listening & Speaking reference book: Q skills Listening & Speaking Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
Havacılık İngilizcesi I* (4 0) 6
Havacılık Fizyolojisinde Kullanılan Alfabe ve Rakamlar; Havacılık Endüstrisi:Tarihçe, Organizasyon ve Kuruluşlar, Havacılık Endüstrisini Oluşturan Birimler; hava taşımacılığı; Havaaracı; Havaalanları: Havaalanı Dizaynı ve Faaliyetleri; Havaalanlarının Çevreye Etkileri: Gürültü, Hava ve Su Kirliliği; Sivil Havacılıkla İlgili Diğer Konular: Uçak Kazaları, Pazarlama Faaliyetleri, Uçuş Esnasında Verilen Hizmetler, Yeni Uçak Tipleri, İşbirlikleri, Birleşmeler.
Ders Kitabı:
 • Market Leader Elementary - Pearson & Longman
Yardımcı Ders Kitabı:
 • IATA Airlines International, FLYING MAGAZİNE vb. Sektörel Uluslararası Süreli yayınlar, Raporlar vb.
 
VI. YARIYIL
Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri  (3 0) 4
Havayolu taşımacılığında kullanılan farklı seyrüsefer sistemlerinin çalışma ve uçakta kullanım prensiplerinin incelenmesi. Radyo Dalgaları ile İlgili Genel Tanımlar; Seyrüsefer Sistemlerinin Sınıflandırılması; ADF (Automatic Direction Finder); VOR (VHF Omnidirectional Range); DME (Distance Measuring Equipment); TACAN (Tactical Air Navigation); ILS (Instrument Landing System); MLS (Microwave Landing System); Radyo Altimetre; GPWS (Ground Proximity Warning System); RADAR (Radio Detection and Ranging); GCA (Ground Control Approach); Sistem Omega; GPS (Global Positioning System); INS (Inertial Navigation System).
Ders Kitabı:
 • Hava Trafik Güvenliği Elektronik Personeli Eğitim El Kitabı, Uluslararası Sıvıl Havacılık Organızasyonu (ICAO), 2004.
Yardımcı Ders Kitapları
 • Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hk. Yönetmelik, SHGM, 2013
 • NextGen Avionics Roadmap, Joint Planning and Development Office, 2008, ABD.
 • Avionics Made Simple, M.Abdulla, J.V.Svoboda, L.Rodrigues, 2005, Quebec, Canada.
 
Yolcu Hizmetleri (2 0) 2
Yolcunun Tanımı; Kıymetli Dökümanların Taşınması; Bagajların Taşınması; Yolculuk Üzerindeki Ara Noktalar: Stopover (duraklama), Transfer (uçak değiştirme amacıyla yapılan duraklama), Transit (aktarma); Yolcu Biletinde Dikkat Edilmesi Gereken Özel Hususlar; Özel Ücrete Tabi Biletler; Özel Ücrete Tabi Bagajlar; Parça Sistemi ile Taşımacılık; Excess (Fazla) Bagaj Taşıma Usulleri; Evcil Hayvanların Taşınma Usulleri; Kabin Bagajı ile İlgili Kurallar; Endorsment (Biletin Onaylanması); Reıssue.
Ders Kitabı:
 • NEBOL, Erdal, UZEL, Ezgi, USLU, Tanyeri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013
Yardımcı Ders Kitapları:
 • IATA ve diğer uluslararası kuruluşların yayınları
İngilizce-VI*    (6 0) 8
Passives (all tenses), Modals of deduction (might, can’t, must), First conditional and future time clauses, make and let, Second conditional, Reported Speech, Gerunds and infinitives, Third conditional, Quantifiers, separable phrasal verbs, Relative clauses, Question tags
Ders Kitabı:
 • Grammar reference book: Grammarway 1-2-3-4, Virginia Evans; Express Publishing
Yardımcı Ders Kitapları
 • Reading & Writing reference book: Q skills Reading & Writing Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
 • Listening & Speaking reference book: Q skills Listening & Speaking Intro – 1 – 2 – 3; Oxford University Press
Havacılık İngilizcesi II* (4 0) 6
Hava Taşımacılığı Sistemi: Hava Taşımacılığının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Etkileri; Hava Taşımacılığının Unsurları: Havayolu İşletmeleri, Düzenleyici Kuruluşlar, Havaalanları, İkram ve Yer Hizmetleri, HTK Hizmetleri; Havayolu Taşımacılığında Serbestleşme ve Liberalleşme Eğilimleri; Uluslararası Ekonomik Düzenlemeler: İkili Anlaşmalar, İşbirlikleri; Havayolu Yönetimi ve En Son Yönetim Yaklaşımları; Havayolu Pazarlaması; Havayolu İnsan Kaynakları; Hava Kargo Endüstrisi; Havaalanı Sistemi; Dünyada ve Türkiyede Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu ve Geleceği.
Ders Kitabı:
 • Market Leader Elementary - Pearson & Longman
Yardımcı Ders Kitabı:
 • IATA Airlines International, FLYING MAGAZİNE vb. Sektörel Uluslararası Süreli yayınlar, Raporlar vb.
 
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
Havayolu Pazarlaması (3 0) 4
Pazarlama Kavramı; Hava Taşımacılığı Hizmetleri İçin Pazar; Hava Yolu Endüstrisi (Pazarlama Çevresi); Havayolu İşletmeleri İçin Pazarlama Stratejileri ve Teknikleri; Havayolu İşletmelerinde Ürün Analizi; Havayolu Pazarlamasında Fiyatlamada Karşılaşılan Sorunlar; Dağıtım Sistemleri; Havayolu İşletmelerinde Satış; Reklam ve Tutundurma Politikaları; Havayolu İşletmelerinde Pazarlama Açısından Toplam Kaliteye Ulaşılması.
Ders Kitabı:
 • Ahmet Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, 3. baskı, Beta Basım A.Ş. İstanbul, 2006, Philip Kotler; Çeviren: Nejat Muallimoğlu, Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2007
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Kotler, P. (1999) Marketing Management, Millenium ed., Prentice Hall International.
 • Saker, J. ve G. Smith (1997) European Casebook of Principles of Marketing, Prentice Hall. Jobber, D. (2001) Principles and Practice of Marketing, 3rd ed., McGraw-Hill.
Hava Hukuku  (3 0) 6
Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu: Hava seyrüseferi, ICAO; Diğer Konvansiyonlar ve Anlaşmalar: Uluslararası Hava Hizmetleri Transit Anlaşması, Uluslararası Hava Taşımacılığı Anlaşması, Tokyo, Den Haag, Montreal, İkili anlaşmalar, Varşova 1929, Montreal 1999, Roma 1933, 1952, Montreal 1978, Roma konvansiyonu 1933; Dünya Organizasyonu: IATA; Avrupa Organizasyonları: EASA, JAA, ECAC, Eurocontrol ve tek Avrupa hava sahası; Uçakların Uçabilirliği: Annex 8 ve EASA sertifikasyon özellikleri, Uçabilirlik sertifikasyonu; Uçak Milliyeti ve Tescil İşareti: Annex 7, Uçak milliyeti; Personel Lisanları: Annex 1, JAR FCL, JAR FCL 1 ve JAR FCL 2, CPL, ATPL, Derecelendirmeler, JAR FCL 3
Ders Kitabı:
 • Dempsey, Paul Stephen (2004), European Aviation Law. Kluwer Law International. * Haanappel, P.P.C. (2003), The Law and Policy of Air Space and Outer Space. Kluwer Law International.
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Ülgen Hüseyin (1987), Hava Taşıma Sözleşmesi. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No:201
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (3 0) 6
Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş; Maliyet Davranışı ve Maliyet Hacim Kâr İlişkisi; Maliyet Dağıtımı; Maliyet Yönetimi Sistemlerine Giriş; Maliyet Dağıtımı ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme; Sipariş Maliyeti Sistemleri ve Safha Maliyeti Sistemleri; Geçerli Maliyetler ve Karar Alma; Faaliyet Bütçeleri: Esnek bütçeler ve Sapma analizleri; Yönetim Kontrol sistemleri ve Performans Ölçümü.
Havacılık İngilizcesi III* (4 0) 6
Bu dersin amacı öğrencilerin havacılık alanındaki İngilizce kaynakları okuyup anlamalarını sağlayacak dil yeteneklerini geliştirmektir. Hava ulaştırma sektörü üzerine Turkish Aviation, UTED vb. İngilizce yazılmış çeşitli makale ve kitaplar incelenerek sektörün önemli konuları ele alınır. Bu kapsamda Havacılık terminolojisi, havacılık alfabesi, havacılık terimleri ve kısaltmaları, havacılık konuları uygulamalı olarak işlenir.
Ders Kitabı:
 • Market Leader Elementary - Pearson & Longman
Yardımcı Ders Kitabı:
 • IATA Airlines International, FLYING MAGAZİNE vb. Sektörel Uluslararası Süreli yayınlar, Raporlar vb.
 
VIII. YARIYIL
Havacılık Güvenliği (3 0) 4
Havacılık Güvenliğinin Tarihçesi: Sivil Havacılığa Yönelik Yasadışı Olayların İncelenmesi; Havacılık Güvenliğinin Önemi. Havacılık Güvenliği ile İlgili Terminoloji. Havacılık Güvenliği ile İlgili Düzenlemeler: Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler. Güvenlik Sahaları: Havaalanı Genel Güvenliği, Uçak Güvenliği. Güvenliğin Sağlanmasında Etkili Olan Unsurlar: Fiziki Güvenlik Önlemleri ve Önemi, Beşeri Güvenlik Önlemleri ve Önemi.
Ders Kitabı:
 • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Metin Çancı, Murat Erdal, UTİKAD yayınları
Yardımcı Ders Kitabı:

·Airport, Aircraft, and Airline Security, 2. Edition, 1991

 
Ramp Güvenliği (3 0) 4
Uçağın Ağırlığının İzahı: Maksimum iniş ağırlığı (M.L.W.), Maksimum kalkış ağırlığı (M.T.O.W.), Maksimum sıfır yakıt ağırlığı (M.Z.F.W.), Kuru işletme ağırlığı (D.O.W.); Uçuş Denge Yapısı: U.L.D. (Unit load device) yüklemesi, A2 ve W palet yüklemesi, Bulk yüklemesi; Yükleme Tahditleri: Maksimum yükleme, Maksimum yük hesapları; Yük Dağılımı: Uçak içinde yüklerin dağılımı, ağırlığına göre, Hacmine göre, Yükün özelliklerine göre; Yükün Bağlanması: Ağır kargolar, Paletler; Eşyaların Yüklenmesindeki İhtimam ve Yükleme İşlemi: Son giren ilk çıkar-ilk giren son çıkar kuralı; Emniyet ve Hasara Mani Olma: Tehlikeli maddeler.
Ders Kitabı:
 • Ramp Hizmetleri, SHGM Havaalanları Daire Başkanlığı, Pegem Akademik Yayıncılık, 2014.
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Airport, Aircraft, and Airline Security, 2. Edition, 1991
Uçuş Bilgi Sistemleri   (3 0) 4
Uçuş bilgi sistemlerinde kullanılan sistemler, Uçuş bilgi sistemine girilen veriler, Bilgi türleri. Havaalanı Genel Yapısı, Uçuş Bilgileri, IATA-ICAO Kodları, Uçuş Öncesi İşlemler, Anonslar, Havaalanı Terimleri, TAV'ın kullandığı sistem, ICF'nin kullandığı sistem, ATM'nin kullandığı sistem, DHMİ'nin kullandığı sistem, Uluslararası Sistemler,.
Ders Kitabı:
 • Roger W. Pratt, Flight Control Systems: Practical Issues in Design and Implementation, 2012
 • Airman's information manual: Basic flight information and ATC procedures, 2006.
Yardımcı Ders Kitabı:
 •  International flight information manual, 46. cilt, 2009.
Havacılık İngilizcesi IV*(4 0) 6
Bu dersin amacı öğrencilerin havacılık alanındaki İngilizce kaynakları okuyup anlamalarını sağlayacak dil yeteneklerini geliştirmektir. Hava ulaştırma sektörü üzerine Turkish Aviation, UTED vb. İngilizce yazılmış çeşitli makale ve kitaplar incelenerek sektörün önemli konuları ele alınır. Bu kapsamda Havacılık terminolojisi, havacılık alfabesi, havacılık terimleri ve kısaltmaları, havacılık konuları uygulamalı olarak işlenir.
Ders Kitabı:
 • Market Leader Elementary - Pearson & Longman
Yardımcı Ders Kitabı:
 • IATA Airlines International, FLYING MAGAZİNE vb. Sektörel Uluslararası Süreli yayınlar, Raporlar vb.
Bitirme Projesi (0 4) 4
Bu çalışma öğrencilere; uzmanlaşmak istedikleri herhangi bir alanda çalışma konusu belirleme, proje önerisi hazırlama, projeyi planlama, tasarlama, uygulanabilirliğini test etme, dönem sonunda işfikrini veya projeyi jüri önünde savunma veya deneysel gözlemleri yapabilme konularına ilişkin temel yeterliliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje, proje yönetimi, proje gereksinimi, proje paydaşları, proje planının hazırlanması, fizibilite ve piyasa araştırması, proje bütçesi oluşturma ve iş kurma, insan kaynakları yönetimi, proje başarı kriterlerinin belirlenmesi, proje destekleri, uygulamalı yenilik içeren proje önerisi hazırlamak, hazırlanan projeyi sunmak, finansal kaynak temini için teknogirişim proje desteğine yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak
 
Ders Kitabı:
 • Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Görkem Tekir, Çağlayan Kitabevi, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları
 • Proje Hazırlama Rehberi, Gaziantep Üniversitesi, 1999 
 
SEÇMELİ DERSLER
A
Meteoroloji  (2-0) 4
Atmosfer; Bulut; Basınç, Isı Sıcaklık; Rüzgar; Buzlanma; Hava Durumu Tahminleri ve Analizi
Ders Kitabı:
 • DHMİ, "Meteoroloji Ders Kitabı", Seyrüsefer Daire Başkanlığı, Ankara
 
Yardımcı Ders Kitapları
 
 • Klimatoloji I,  Gültekin Yalçın Mesut Demircan Yusuf Ulupınar Emin Bulut
 • Klimatoloji II,  Gültekin Yalçın Mesut Demircan Yusuf Ulupınar Emin Bulut
Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi (2-0) 4
Pazarlama Kavramı: Pazarlamanın gelişim aşamaları, Pazarlama fonksiyonları, Pazarlamanın çevre koşulları, Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmaları, Pazar kavramı, Pazar bölümleme ve hedef pazar seçimi, Tüketici ve endüstriyel Pazarlarda satın alma davranışları, Mamul, Fiyat, Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, Satış artırıcı çabalar, Uluslararası pazarlama. Yaşam kalitesi ve pazarlama,hizmet pazarlaması. pazarlama yönetiminde organizasyon uygulama ve denetim
Ders Kitabı:

·Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi - Remzi Altunışık, Ömer Toprak, Şu

 
Yardımcı Ders Kitapları
Harekat Performans (2 0) 4
Yük ve Denge ile İlgili Uçak Ağırlıklarının Tanımları; Aşırı Yüklemenin Uçak Performansına Etkileri: Ağırlık merkezi ve denge, Ağırlık merkezi ve MAC; Yük ve Denge Hesaplama Yöntemleri; Hava Taşımacılığında Yük ve Yükleme: Yükleme ile ilgili sınırlamalar, Uçakla ilgili sınırlamalar; Yolcu ve Yük Taşıma Mevzuatı; Tehlikeli Maddeler ve Mevzuatı; Loadsheet ve Load Message'ın Doldurulması; Loading Instruction'ın Doldurulması; Uygulama Örnekleri.
Ders Kitabı:
 • Frederick O. Smetana, Flight vehicle performance and aerodynamic control, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2001,
 Yardımcı Ders Kitapları
 •  Griff Jay,  Aviation Performance Measuring System  (APMS), BiblioBazaar, 2013
Girişimcilik (2 -0) 4
Girişimcilik ruhunun oluşturulması ve iş kurma sürecindeki zorlukların kolayca aşılmasına yardımcı olmak. Girişimcilikte niyet ve amaç, girişimciliğin ülkemiz için gerekliliği, iş fikirlerinin belirlenmesi, girişimcilik için fırsatların okunabilmesi, iş planının yapılabilmesi, sektörel özelliklerin tanıtılması, kişinin mal veya hizmet üretimlerinden uygun olanına yönlendirilebilmesi, pazarlama stratejisi, yenilik yapma fikrinin oluşturulması, girişimcilikte riskler, işletmeyi geliştirmek, uygulamalı yenilik içeren proje önerisi hazırlamak, hazırlanan projeyi sunmak, finansal kaynak temini için teknogirişim proje desteğine yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak.
Ders Kitabı:
 • Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1567, 2004. , 2002 . 
Yardımcı Ders Kitapları
 • İşletmecilik Kuram ve uygulama, Kemal Demirci (ed), Ankara, Detay Yayıncılık, 2011.
Yer Hizmetleri (2 0) 4
Yer Hizmetleri Kavramı ve Kapsamı: Yer hizmetlerinin gelişimi; Taraflar; Düzenlemeler; Yer Hizmetlerinin Sınıflandırılması; Yer Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon;Yer Hizmeti Uygulamaları; Havaaracı Ağırlık Tanımlamaları: Maksimum iniş ağırlığı, Maksimum kalkış ağırlığı, Yakıt ağırlığı, Kuru işletme ağırlığı; Uçuş Denge Yapısı: Unit Load Device (ULD) yüklemesi, A2 ve W palet yüklemesi, Bulk yüklemesi, Yükleme kısıtları; Maksimum Yükleme Hesapları; Yük Dağılımı; Yükün Bağlanması; Yükleme İşlemi: Son giren ilk çıkar kuralı; Emniyeti Gözetme ve Hasara Engel Olma Yöntemleri; Tehlikeli Maddeler.
Ders Kitabı:
 • Havaalanı Yer Hizmetleri El Kitabı, SHGM Yayınları 28. Baskı, 2014
Yardımcı Ders Kitabı:
 • NEBOL, Erdal, UZEL, Ezgi, USLU, Tanyeri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013
 • Yolcu Hizmetleri, SHGM Yayınları, 2014
 
B
Tehlikeli Maddeler (2-0) 4
Tehlikeli Madde Kavramı ve Sınıflandırmalar; Hiçbir Şekilde Hava Yoluyla Taşınamayacak Tehlikeli Maddeler; Birimler ve Kullanılan Dokümanlar; Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Taşınmasına Ait Sorumluluk Grupları: Göndericiler, Kargo acenteleri, Hava yolu işletmesi, Yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, Yükleme ve depolama personeli; Tehlikeli Maddeler Tablolarının Kullanılışı; Paketleme Talimatları ve Tablolarının Kullanılışı; Paketleme Özellikleri ve Performans Testleri; Paketlerin İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi; Tehlikeli Maddeler İçin Göndericinin ve Taşıyıcının Sorumlulukları; Konşimentonun Hazırlanması; Tehlikeli Maddelerin Kabulü, Depolanması, Yüklenmesi ve Kontrolü.
Ders Kitabı:

·Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Emniyetli Taşınması, Sivil havacılık genel müdürlüğü

 
Yardımcı Ders Kitapları
Havaalanı Yönetimi (2-0) 4
Bu dersin amacı, havaalanı yönetimi hakkında öğrencilere bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Dersin İçeriği, Ulusal ve uluslararası mevzuat, Havaalanı kavramı, Havaalanı sınıflandırması, Y.İ.D. Modeli, Havaalanı gelir ve gider yapısı. Havaalanı Sahiplik ve Yönetim Şekilleri; Havaalanlarında Özelleştirme; Havaalanları ile İlgili Altyapı Sorunları; Havaalanlarının Ekonomik ve Finansal Özellikleri; Havaalanlarının Gelir ve Maliyet Yapıları; Havaalanı Hizmetlerinin Fiyatlandırılması: Alternatif fiyatlama politikaları; Havaalanı Fiziki Tasarımı ile Gelir Yapısı İlişkisi: Havaalanı ticari stratejilerinin geliştirilmesi; Havaalanlarında Performans Ölçümü ve Değerlemesi; Yönetsel Açıdan Türkiye' deki Havaalanlarının Mevcut Durum İncelemesi ve Geleceği.
 
Ders Kitabı:

·Havalimanı Hizmetleri El Kitabı Maniaların Kontrolü, Sivil havacılık genel müdürlüğü

 
Yardımcı Ders Kitapları

·Havaalanı Terminal Binaları, Sivil havacılık genel müdürlüğü

 
Davranış Bilimleri (2-0) 4
 
Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi; Sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar; Toplum ve toplumsal yapı; Toplumsallaşma; Toplumsal gruplar; Aile kurumu; suç kuramsal yaklaşımları ve suç türleri; Teknoloji ve Çevre; Psikoloji Bilimlerine Giriş ve Yöntem; Psikolojinin Yöntemi; Yaşam boyu gelişim psikolojisi; Duyum ve algı; Öğrenme; Kişilik psikolojisi, Kişilik kuramları; Ruh sağlığı ve uyum; Davranış üzerine sosyal etkiler, Tutumlar; Psikolojinin uygulama alanları ve psikolojide kullanılan bazı ölçme araçları

 

Ders Kitabı:
 • Davranış Bilimleri, Prof. Dr. Salih Güney 
 
Yardımcı Ders Kitapları
 • Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış, M. Şerif Şimşek, Tahir AKGEMCİ
Ticaret Hukuku (2 0) 4
Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticari İşletme; Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları; Ticaret Unvanı; Ticaret Sicili; Haksız Rekabet; Ticari Defterler; Tüccar Yardımcıları; Cari Hesap; Ortaklık Kavramı; Ortaklığın Tanımı ve Unsurları; Kolektif Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Komandit Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Anonim Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Limitet Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi.
Ders Kitabı:
 • Mustafa Çeker, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret hukuku, Karahan Kitabevi, 2012.
Yardımcı Ders Kitabı:
 
C
Temel İlk Yardım (2 0) 4
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma,
Ders kitabı:
 • İlk Yardım El Kitabı, MEDLINE St Jhon Ambulance England.
Yardımcı  Ders Kitabı:
Ümit Özcan, İlkyardım El kitabı,
 
Halkla İlişkiler (2-0 ) 4
Halkla İlişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiyede halkla ilşkiler, halkla ilişkilerin tanımı, amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilşkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef kitle.
Ders kitabı:
 • R. Ayhan Yıldız, Halkla İlişkileruygulamalrı ve örnek olaylar, AÖF Yayını, 2005
Yardımcı  Ders Kitabı:
 • Ferruh Uztuğ, Halkla İlişkiler ve İletişim, AÖF Yayını, 2003
Model Uçak Yapımı (2-0 ) 4
Uçak yapıları ve aerodinamiği ile ilgili temel kavramları açıklar. Dünya Hava Sporları Federasyonu'nun belirlediği model uçak tiplerini ve yarışma kurallarını tanımlar. Model uçakçılıkta kulanılan temel malzeme ve el aletlerini tanımlar. Plan okuyabilir. Öğrendiği teorik bilgileri kullanarak model uçak tasarlayabilir. Model uçak inşaa eder ve uçurur.
 
Ders kitabı:
 • Zafer Orbay, Türkiye’de Havacılık ve Uçak Yapımı. Türk Bilim tarihi Kurumu, 2009
Yardımcı  Ders Kitabı:
 • Model Uçaklar, Pilot-Tr.
Müşteri İlişkileri ve Hizmet Algısı (2 0) 3
CRM genel anlamı /satın alma hataları / müşteri farklılıklarının anlaşılması (B2B / B2C) / bilgi teknolojileri ile veri toplama / veri ambarı / müşteri sadakati / müşteri kazanma stratejileri / geri kazanma & kazanç stratejileri Satış gücü otomasyonu & veri madenciliği / müşteri tatminini ölçme / CRM sistemlerinin uygulanması.
Ders Kitabı:
 • Arman Kırım, Strateji ve Bire-bir Pazarlama CRM, 2010, istanbul
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Oğuz C. Gel, CRM Yolculuğu, Sistem Yayıncılık, 2002, İstanbul
 
D
Havayolu Yönetiminde Güncel Konular (2-0)4
GENEL BİLGİLER, Hava alanının adı, Hava alanının yeri, Dünya Geodetik Sistemi - 1984 (WGS-84) referans bilgilerine göre belirlenen hava alanı referans noktası coğrafi koordinatları, Pist başı, pist sonu, pist boyunca yüksek ve düşük noktalardaki kod değerleri, Hava alanı referans sıcaklığı, Hava alanı yer ışıkları detayı, Hava alanı işletmecisinin adı, adresi ve temas kurulacak iletişim bilgileri,  Havaalanı, Apron, Pist, Taksi, Taksi yolu, PAT sahası, Kompozit Kaplama , Aşma Sahası (Clearway) , Durma Uzantısı (Stopway) , Hareket Sahası(Movement Area) , Manevra Sahası (Manoeuvring Area), ICAO , ALDIS Lambası, ANNEX 14, Annex 14’ün Kapsamı, HAVAALANLARININ SERTİFİKASYONU, A grubu sertifika, B grubu sertifika, C grubu sertifika, EYS (Safety Management System), Küçük Hava Alanı, Orta Büyüklükteki Hava Alanı, Büyük Hava Alanı, ICAO Havaalanı Kodları, IATA Havaalanı Kodları,
Ders kitabı:
 • ILO, Sivil havacilikta yapisal değişme, Uluslar arası Çalışma Bürosu, 1990
Yardımcı  Ders Kitabı:
 • İrfan Mısırlı, Seyahat Acenteleri ve tur operatörlüğü Yönetimi, Ankara, 2002.
Uluslararası Pazarlama (2-0)4
İhracat -uluslar arası ticaret ve uluslar arası pazarlama kavramları, uluslar arası pazarlamayı etkileyen yurt içi ve yurt dışı çevre değişkenleri, mutlak ve mukayeseli üstünlükler teorisi, evrensel mamul hayat eğrisi modeli, uluslar arası pazarlamada takip edilebilecek alternatif mal politikaları, uluslar arası pazarlamada ambalaj-etiket-marka ve garantiler, uluslar arası pazarlamada fiyatlandırma, transfer fiyatlandırma-para biriminin seçimi-dumping, ihracat bedellerinin ödenmesinde kullanılan yöntemler, dolaylı ve dolaysız ihracat, uluslar arası pazarlamada fiziksel dağıtım, uluslar arası pazarlamada teslim şekilleri, uluslar arası pazarlamada reklam ve yüz yüze satış, uluslar arası pazarlamada fuar-sergi-ticaret merkezleri-satış özendirme araçları ve halkla ilişkiler.
Ders kitabı:
 • Murat Özcan, Uluslar arası Pazarlama, Türkmen Kitabevi,  Ankara, 2010.
Yardımcı  Ders Kitabı:
 
 •  
Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü (2-0)4
Paket tur için ön hazırlık, paket tur üretimi ve paket turun transfer aşaması, turizm hareketleri ve turizm işletmeleri ile ilgili temel bilgilerin verildiği derstir. Bu ders ile öğrenciye, turizm hareketlerine uygun olarak paket tur hazırlama ve transferi gerçekleştirme, paket tur üretimi ön hazırlıklarını yapma ve paket tur içerisinde yer alan işletmeleri tanıma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders kitabı:
 • İrfan Mısırlı, Seyahat Acenteleri ve tur operatörlüğü Yönetimi, Ankara, 2002.
Yardımcı  Ders Kitabı:
 • ILO, Sivil havacilikta yapisal değişme, Uluslar arası Çalışma Bürosu, 1990
Hava Ulaştırma Ekonomisi (2 0) 4
Havayolu Sektörü Ekonomik Yapısı, Havayolu İşletme Maliyet Yapıları, Havayolu İşletmelerinde Maliyet Yönetimi; Havayolu İşletmeleri Temel Finansal Analizi, Verimlilik İlkeleri.
Ders Kitabı:
 • Ahmet Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, 3. baskı, Beta Basım A.Ş. İstanbul, 2006, Philip Kotler; Çeviren: Nejat Muallimoğlu,
 • Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul , 2007
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Saker, J. ve G. Smith (1997) European Casebook of Principles of Marketing, Prentice Hall.
 
E
Hizmet Sektörü İşletmeciliği (2 0) 4
 
Havayolu İşletmeleri ve Havayolu Taşımacılığı Hizmeti. Havayolu işletmeleri.  Havayolu pazarı; Arz ve talep. Havayolu İşletmelerinin Maliyet Yapısı. Havayolu Yönetim ve Organizasyonu; Havayolu İşletmelerinin İşlevsel Bölümleri; Havayolu İşletmelerinde Faaliyet Süreci; Havayolu İşletmelerinin Ağ Yapısı: Doğrusal hat yapısı, Çapraz hat yapısı,  İşletmelerinin türleri, Turizm işletmelerinin Özellikleri, Turizm işletmeleri için stratejik planlama süreci, Durum analizi, Turizm işletmelerinin işlevleri, Turizmle ilgili girişimcilik işlemleri, Turizm işletmelerinde yatırım işlemleri, Turizm işletmelerini ilgilendiren Yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlarla ilişkiler, Turizm Meslek Birlikleri ve Turizm işletmeciliği açısından üye olunması gereken kuruluşlar, Turizm işletmelerini etkileyen çevrede yer alan faktörler ve Kurumlar.
Ders kitabı:
 • Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Türkmen kitabevi, İstanbul, 2008
 • Doganis, Rigas. (2001). The Airline Business in the Twenty-first Century. London: Routledge. Doganis, Rigas.(1991) Flying Off Course: The Economics of International Airlines. İkinci basım. London:Routledge.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • İşletmecilik Kuram ve uygulama, Kemal Demirci (ed), Ankara, Detay Yayıncılık, 2011.
 • Genel İşletmecilik, Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
İş Hukuku (2 0) 4
Bu derste, İş hukukuna ait genel kavramlar, bireysel iş hukuku, hizmet sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi,  kıdem tazminatı, çalışma süreleri, iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt kavramları gibi konularda bilgi verilir. Ders araştırma ve tartışma ağırlıklıdır.
Ders Kitabı:
 • Çelik, N. (2010) İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta.
 • Erkul, İ.-Gökçe Karaca, N. (2004) 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması. Eskişehir:
 • Erkul, İ. (2008) İş Hukuku Uygulama Çalışmaları. Eskişehir.
Yardımcı Ders Kitabı:
 • İş Hukuku. Ankara: Seçkin Yayın (2007)
 • İş Hukuku, Demircioğlu, A. M.-Centel, T. (2006) İstanbul: Beta
 
Stratejik Yönetim (2 0) 4
Strateji Kavramı; Stratetik Planlama, Stratejik Yönetim Süreci. Havayolu işletmeleri Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedeflerin tespiti. Havayolu İşletmeleri İşletme İç Analiz Modelleri, Havayolu İşletme Dış Analiz Modelleri. Havayolu İşletmeleri Stratejik Portföy Matrisleri ve Alternatif Stratejilerin Seçimi; Kurumsal Stratejiler, Rekabetçi Stratejiler, Fonksiyonel Stratejiler. Stratejilerin Uygulanması. Stratejilerin Kontrol Modelleri. Havayolu İşletmeleri Stratejik Yönetim Modelleri ve Uygulama Örnekleri
Ders Kitabı:
 • AHİPAŞAOĞLU Suavi, ARIKAN İrfan, "Seyahat İşletmeleri Yönetim ve Ulaştırma Sistemleri", Detay Yayıncılık, Ankara, 2003
Yardımcı Ders Kitabı:
 • "Havacılık ve Uzay Teknolojileri Çalışma Grubu Raporu" , 11nci Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası, Ankara, 2013
 
 
İnsan Kaynakları Yönetimi (2 0) 4
Personel Yönetimine Giriş: Temel işlevleri, Örgütlenmesi; İşgücü Planlaması: Yöntemleri, Planlama araçları; İş Analizleri: İş tanımları, İş Gerekleri; İşe Alma: Bulma, Seçme; İşe Alıştırma: Personel Eğitimi: Yöntemler, İlkeler, Değerleme; Personel Değerleme: Yöntemler, Değerleme hataları; Disiplin: Türleri, Sistemin oluşturulması, Ceza uygulaması; Ücret Yönetimi: İş değerlemesi, Ücret yöntemleri, Ücret araştırmaları; Diğer personel hizmetleri.
Ders Kitabı:
 • Canan Çetin, Esra Dinç Özcan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul , 2013
 
F
Kalite Yönetim Sistemi (2 0) 4
Ders; standartdizasyonun tarihi gelişimi, ilgili kuruluşlar ve çalışmaları, kailte, kalite kontrol, toplam kailte yönetimi, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları, kalite güvence sistemleri ve mesleğe göre standartları konularından oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
 • Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Türkmen kitabevi, İstanbul, 2008
Yardımcı Ders Kitapları:
 • İşletmecilik Kuram ve uygulama, Kemal Demirci (ed), Ankara, Detay Yayıncılık, 2011.
 • Genel İşletmecilik, Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
Havacılıkta Kariyer Planlama  (2 0) 4
İnsan Kaynakları Plânlaması; İnsan Kaynağını Bulma, Seçme Ve İş Tanım Ve Analizleri; İnsan Kaynağının Eğitimi Ve Kariyer Planlama; İnsan Kaynağının Değerlemesi, Performansı Ve Ücretlendirilmesi; İş İlişkilerinin yönetimi,
Ders Kitabı:
 • İletişim Becerileri, Prof.Dr. Demet Gürüz, Doç.Dr. Ayşe Temel Eğinli, Nobel Yayınları, 2013
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Zeyyat Sabuncuoğlu, "İnsan Kaynakları Yönetimi", Beta Yayınevi, İstanbul, 2013
 • İletişime Giriş, Aysel Aziz, Hiperlink Yayınları, 2012
 
 
Lojistik Yönetimi(2-0)4
Bu ders; oksijen sistemleri ve uygulanacak prosedürler;yangın ve uygulanacak prosedürler;hazırlıklı ve hazırlıksız acil durum kuralları;survival(hayatta kalma teknikleri);inkapasite pilot konularını içerir.
Ders Kitabı:
 • Ders Notları / Kitaplar: NEBOL, Erdal, UZEL, Ezgi, USLU, Tanyeri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013.
 • BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David J. ve COOPER, M. Bixby, Supply Chain Logistical Management, 3rd Ed., McGraw Hill, New York
Yardımcı Ders Kitabı:
 • BURT, David N., DOBLER, Donald W. ve STARLING, Stephen L., World Class Supply Management, 7th Ed., McGraw Hill, New York
 • Anadolu Üniversitesi "Havayolu Yönetimi basılmamış ders notları" BARDI Edward, COYLE John, NOVACK Robert, Management of Transportation", Thomson South-Western, International Student Edition,
Havayolu Filo Planlaması (2 0) 4
Havayolu taşımacılığının genel özellikleri ve filo planlamanın önemi, pazar yapısı, filo planlama türleri, filo planlama elemanları, filo planlamanın aşamaları, filo planlamanın finansal boyutu, uçuş ağının belirlenmesi, anlaşmalar, filo planlamada uçak seçimini etkileyen faktörler, uçak özellikleri: performans özellikleri, uçak karakteristikleri, teknolojik özellikler, uçak değerleme, uçak güvenliği ve bakım, filo yapısına uygunluk.
Ders Kitabı:
 • "Havacılık ve Uzay Teknolojileri Çalışma Grubu Raporu" , 11nci Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası, Ankara, 2013
Yardımcı Ders Kitabı:
 • Shaw, Stephen, Airline Marketing And Management, Hampshire, Ashgate Publ. Comp.,2002. (ISBN 1-84014-922-1)