Prof. Dr. Beyhan KESİK

ÖZ GEÇMİŞ
                                                          
Adı Soyadı                   : Beyhan KESİK                                                                     
Doğum Tarihi              : 15.06.1971  
Doğum Yeri                 : Bulancak
Unvanı                        : Prof. Dr.
Yabancı Dili                 : İngilizce
GSM                            : 544 538 22 15
Dâhili                          : 454 310 54 82
e-posta                         : b_kesik@hotmail.com / beyhan.kesik@giresun.edu.tr
 
Öğrenim Durumu
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üni. 1992
Y. Lisans Eski Türk Edebiyatı Fırat Üni. 1996
Doktora Eski Türk Edebiyatı Fırat Üni. 2004
 
 
Yüksek Lisans Tezi:
 
Cenabî Paşa, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zülfi Güler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 400 sayfa.                      
 
Doktora Tezi:
 
Fuzûli'nin Türkçe Divanı'nda Din ve Toplum Telâkkileri, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zülfi Güler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, 320 sayfa.
 
 1. Akademik Unvanlar ve Görevler
 
   Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 26.07.2004
    Doçentlik Tarihi                   :12.10.2011
    Profesörlük                          : 09.11.2016
 
 Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
TDE Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı 1993-2004
Yrd. Doç. Dr. KTÜ Giresun Fen Edebiyat Fak. TDE Bölümü 2004-2006
Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2006-2011
Doç. Dr. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı ABD 2011-2016
Prof. Dr. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı ABD 2016-
 
 
 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  1. Yüksek Lisans Tezleri
2.1.1. Baka, Şermin, Milli Kütüphane Yz. A 801 Numaralı Mecmua (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme), Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, VIII+269 sayfa.
2.1.2. Akcan, Elif, Divan Edebiyatında Hat, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, 292 sayfa.
2.1.3. Zengin, Akın, Ba'is, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divançesi: Şekil ve Muhteva Özellikleri- Metin, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor.).
2.1.4. Taymaz, Celalettin, Moralı Aziz Divanı: Tenkitli Metin, İnceleme, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor.).
2.1.5. Şengül, Emre, Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 21 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (229b-309a): Transkripsiyonlu Metin-İnceleme,  Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor.).
                        2.2. Doktora Tezleri
2.2.1. Büyükada, Merve, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine 1127'de Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr: İnceleme-Metin,  Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor.).
 1. Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Kesik, B. “Baki’nin Kasideleri’nde Gökyüzü Tasvirleri”, Türk Kültürü Dergisi, 457, 282-287, (Mayıs 2001).
A2. Kesik, B. “Baki’nin Kasideleri’nde İlkbahar Tasvirleri”, Türk Kültürü Dergisi, 460, 497-502, (Ağustos 2001).
 
A3. Kesik, B. “Necati’nin Kasideleri’nden Bahar Esintileri”, Türk Kültürü Dergisi, 509-510, 294-300 (Eylül-Ekim 2005).
 
A4. Kesik, B. “Derviş Paşa’nın Murâd-nâmesi’nde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7, 370-400,  (Fall 2009).
 
A5. Kesik, B. “Garib-Nâme?de İnsan ve Bazı İnsanî Değerler”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 5/1, 1167-1193 (Winter 2010).
 
A6. Kesik, B. “Use of Idioms in Usûlî Divan”, International Review of Turkology, Volume III-N.5, 19-33,  (WINTER 2010).
 
A7. Kesik, B. “Yeni Bir Nüshadan Hareketle Hacı Derviş’in Mostar Şehrengizi”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 5/3, 268-399 (Summer 2010). 
 
A8.Kesik, B. “Bir Yazmadan Hareketle Bâkî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”Turkish             Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of             Turkish or TurkicVolume 7/1 Winter 2012,        p.1489-1500 , TURKEY.
 
A9. Kesik, B. “Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî             Mahlaslı Şiirler”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 5,             Sayı/Issue 9, 115-122, (Haziran 2012).
A10. Kesik, B., Şermin Baka. “Bağdatlı Zihnî’nin Sâkî-nâmesi” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/4 Spring 2013, p. 957-968, ANKARA-TURKEY.
 
A11.Kesik, B. “Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler-II” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/13 Fall 2013, p. 337-350, ANKARA-TURKEY.
A12.Kesik, B., Zehra Pehlivan, Emre Şengül.  “Bir Şiir Mecmuasından Hareketle Muhibbî’nin Yayımlanmamış ŞiirleriInternational Journal of Language Academy Volume 3/1 Spring 2015 p. 361/373.
A13. Kesik, B. “Kanûnî’nin Şah Tahmasb’ın Gazeline Cevabı”. SOBİDER. Yıl 2, Sayı 2, Mart 2015, s. 203-210.
A14. Kesik, B. “Muhibbî’nin Bahr-i Tavîli”. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. Volume:1, Issue: 1, Summer 2015, (55-60).
A15. Kesik, B. “Güftî’nin Teşrîfâtü’ş-Şu‘arâsı’nda Mizahî Unsurlar”. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. Volume:1, Issue: 2, Autumn 2015, (85-92).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Kesik, B. “Göreleli Bir Divan Şairi: Osman Avni” Uluslar Arası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bildiriler, Cilt II, 599-610, 09-11 EKİM 2008.
B2. Kesik, B. “Usûlî Divanı’nda Ehlibeyit Sevgisi”, I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2010, Çorum, C.I, s. 345-356.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Kesik, B. Mahmûd Rıfkî-Hayatı-Edebî Kişiliği ve Divançesi (Şekil ve Muhteva Özellikleri-Metin) Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2009.
C2. Kesik, B. Derviş Paşa-Murâd-nâme, Kirazofis Baskı Merkezi, Giresun, 2009.
C3. Kesik, B. Şâkir Âgâhî ve Şiirleri, Ankara Vizyon Yayınevi, Ankara, 2010.
C4. Kesik, B. Selîmî (II. Selîm) Divançesi, Vizyon Yayınevi, Ankara, 2012.
C5. Kesik, B. “Koca Râgıb Paşa’nın Şiirlerinde Hikemî Tarz” Ahmet Atilla ŞENTÜRK Armağanı (Editörler Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM),Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, 2013, s. 435-456.
C6. Kesik, B., “Klasik Türk Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Editör: Özer ŞENÖNDEYİCİ), Kesit Yayınları, İstanbul, s. 2015, 9-17.
C7. Kesik, B., “Şiir ile İlgili Temel Kavramlar”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Editör: Özer ŞENÖNDEYİCİ), Kesit Yayınları, İstanbul, 2015, s. 19-36.
C8. Kesik, B., “Poetika, İlham, Vahiy”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Editör: Özer ŞENÖNDEYİCİ), Kesit Yayınları, İstanbul, 2015, s. 55-66.
C9. Kesik, B., “Şuara Tezkireleri”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Editör: Özer ŞENÖNDEYİCİ), Kesit Yayınları, İstanbul, 2015, s. 339-365.
C10. Kesik, B., “Kelime Kadrosu ve Bazı Klişeler”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, (Editör: Özer ŞENÖNDEYİCİ), Kesit Yayınları, İstanbul, 2015, s. 405-436.
C11. Kesik, B., Şenödeyici, Ö., Aruz-Teori ve Uygulama, Kesit Yayınları, İstanbul, 2015.
C12. Kesik, B., Baka, Ş., Leylâ ile Mecnun Hikâyesi, Büyüyen Ay Yay. İstanbul, 2015.
C. 13. Selçuk, B. Kesik, Ö. Şenödeyici, H. S. Koşik, F. Kola, Söz ve Sihir Arasında Edebî Sanatlar, Kesit Yayınları, İstanbul, 2015.
C. 14. Kesik, B., H. Koç, K. Kacar, Kıbrıslı Hilmî, Kesit Yayınları, İstanbul, 2018.
C. 14. Koç, Hamza, B. Kesik, M. Büyükada, Âyine-i Zafer, Akçağ Yayınları, Ankara, 2019.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Kesik, B. “Muhibbi Divanı’nda Adalet”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 140, 237-240 (Eylül-Ekim 2002)
 
D2. Kesik, B. “Trabzonlu Figânî’nin Divançesinde Sosyal Hayatın İzleri”, Karadeniz Araştırmalar (KARAM)ı, 14, 79-92 (Yaz 2007)
D3. Kesik, B. “Nef’i’de Rindlik”, Ekev Akademi Dergisi, 33, 257-270 (Güz 2007)
D4. Kesik, B.  “Figanî Divançesi’nde Peygamber Kıssalarına Telmihler” Türkoloji Kültürü,    C.1 N:2, 107-123(Yaz 2008)
D5. Kesik, B. “Koca Râgıb Paşa’nın Şiirlerinde Sebk-i Hindî Tesiri”, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,Cilt/Volume 4, Sayı/Issue 2, 150-169 (Yıl/Year 2009).
D6. Kesik, B., “Bâkî’nin Yayımlanmamış Bazı Şiirleri (Üç Gazel Bir Matla’)”, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, 79-85 (2016).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Kesik, B. “Âşık Paşa’nın Garîb-nâmesi’sinde Bazı Söyleyiş Özellikleri”. Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dili’nin Oluşumu Sempozyumu –Bildiriler- (Editör Prof. Dr. M. Fatih Köksal), 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 257-290.

F. Diğer yayınlar:

 
G. ATIFLAR
 
G1.Nef’i’de Rindlik”, Ekev Akademi Dergisi, 33, 257-270(Güz 2007)
 
Türk, Hatem, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Hayatı, Edebi Kişiliği Üzerine Bir Araştırma, (Atatürk Üni. SBE Doktora Tezi), Erzurum, 2010, s. 462, dipnot, 1175).
 
Koşik, Halil Sercan, Nef’i Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
TurkicVolume 8/1 Winter 2013, p.1977-1993, ANKARA-TURKEY, s. 1986.
 
Selçuk, Bahir (2013). “Nef’î, Ömer Efendi”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=911 [erişim tarihi: 21.06.2014].
 
G2. “Bâkî’nin Kasidelerinde İlkbahar Tasvirleri”, Türk Kültürü, 460, 497-502 (Ağustos 2001).
Öztürk, Furkan, Bâkî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük), (Ankara Üni. SBE Doktora Tezi), Ankara, 2007, s.1242.
G3. “Bâkî’nin Kasidelerinde Gökyüzü Tasvirleri”, Türk Kültürü, S.457, 282-287 (Mayıs 2001).
Öztürk, Furkan, Bâkî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük), (Ankara Üni. SBE Doktora Tezi), Ankara, 2007, s.1242.
G4.Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı’nda Din ve Toplum Telakkîleri, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2004 (DT).
Koncu, Hanife; Çakır, Müjgân, Bu Alâmet ile Bulur Beni Soran- Fuzûlî Kitabı, Kesit Yay., İstanbul, 2009, s. 575.
Güler, Zülfi, Fuzûlî’nin Divanına Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış (Ötekileştirilmiş Fuzûlî), Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ISSN-1308-9196, Yıl 4, Sayı 7, Aralık 2011, (85-106).s. 89.
G5. Derviş Paşa’nın Murâd-nâmesi’nde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7, 370-400,  (Fall 2009).
Kartal, Ahmet, Şiraz’dan İstanbul’a (Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar), Kurtuba Yay., İstanbul, 2010, s. 681.
G6.“Yeni Bir Nüshadan Hareketle Hacı Derviş’in Mostar Şehrengizi”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 5/3, 268-399 (Summer 2010). 
 
Savaşkan, Cem Bahadır, Bâkî’nin Pervane Bey Mecmuası’nda Yer Alan Yayımlanmamış Gazelleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 187-213, ANKARA-TURKEY, s. 189, dipnot 4.
 
Kartal, Ahmet, Doğu’nun Uzun Hikâyesi (Türk Edebiyatında Mesnevi), Doğu Kütüphanesi Yay., s. 159, 167,435, 460, 681.
 
Aydemir, Yaşar, Divan Şiiri ve Arnavut Asıllı Şairler,
http://academy.beder.edu.al/Conferences/UDEK%202012/FULL%20ARTICLE/25Prof.%20Dr.%20Yasar%20AYDEMIR%20Divan%20Siiri%20Ve%20Arnavut%20Asilli%20Sairler.pdf (erişim tarihi: 16.03.2014). s. 240.
 
Turan, Lokman (2012). “Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî’nin Siroz Şehrengîzi”. OSMANLI ARAŞTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES (37), s. 52-53.
 
Selçuk, Bahir (2015). “Edebî Türler ve Tarzlar”. Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu: İstanbul: Kesit Yayınları, s. 136.
G7.“Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan   Bâkî             Mahlaslı Şiirler”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 5,             Sayı/Issue 9, 115-122, (Haziran 2012).
Gökalp, Haluk, Seyyid Vehbî’nin Divanında Yer Almayan Bir Kasidesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.299-314, ANKARA-TURKEY, s. 301, dipnot 10.
 
Savaşkan, Cem Bahadır, Bâkî’nin Pervane Bey Mecmuası’nda Yer Alan Yayımlanmamış Gazelleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 187-213, ANKARA-TURKEY, s. 189, dipnot 4.
           
Macit, Muhsin, Hasan Kaplan (2014). “Bâkî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2462 [erişim tarihi: 21.06.2014].
 
Köksal, M. Fatih (2013). “Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri”. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (10): 319-330.
 
G.8.“Bir Yazmadan Hareketle Bâkî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”, Turkish Studies, S. 7/1. 1489-1500.
Savaşkan, Cem Bahadır, Bâkî’nin Pervane Bey Mecmuası’nda Yer Alan Yayımlanmamış Gazelleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 187-213, ANKARA-TURKEY.
 
Macit, Muhsin, Hasan Kaplan (2014). “Bâkî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2462 [erişim tarihi: 21.06.2014].
 
Köksal, M. Fatih (2013). “Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri”. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (10): 319-330.
 
G9. Selîmî (II. Selim) Divançesi, Vizyon Yayınevi, Ankara, 2012.
 
Selçuk, Bahir; Bellibaş, Ahmet, “Millî Kütüphanede Kayıtlı 3692 Numaralı Şiir Mecmuası”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.485-524, ANKARA-TURKEY, s. 522, dipnot 47.
 
Selçuk, Bahir (2015). “Akademik Çalışmaların Tarihçesi ve Klasik Edebiyat Araştırmalarının Ufukları”. Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu: İstanbul: Kesit Yayınları, s. 643.
 
G10.“Koca Râgıb Paşa’nın Şiirlerinde Sebk-i Hindî Tesiri”, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,Cilt/Volume 4, Sayı/Issue 2, 150-169 (Yıl/Year 2009).
Babacan, İsrafil, Klasik Türk Şiirinin Son Baharı Sebk-i Hindî (Hint Üslûbu), Akçağ Yay., Ankara, 2012, s. 482-483.
G11.Derviş Paşa-Murâd-nâme, Kirazofis Baskı Merkezi, Giresun, 2009.
Kartal, Ahmet, Doğu’nun Uzun Hikâyesi (Türk Edebiyatında Mesnevi), Doğu Kütüphanesi Yay., s. 176, 184, 396, 633.
 
Selçuk, Bahir (2015). “Akademik Çalışmaların Tarihçesi ve Klasik Edebiyat Araştırmalarının Ufukları”. Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu: İstanbul: Kesit Yayınları, s. 643.
G12.Garib-Nâme?de İnsan ve Bazı İnsanî Değerler”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 5/1, 1167-1193 (Winter 2010),
Kartal, Ahmet, Doğu’nun Uzun Hikâyesi (Türk Edebiyatında Mesnevi), Doğu Kütüphanesi Yay., s. 176, 184, 396, 681.
G13.Derviş Paşa’nın Murâd-nâmesi’nde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar”,Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/7, 370-400,  (Fall 2009), s. 681.
Kartal, Ahmet, Doğu’nun Uzun Hikâyesi (Türk Edebiyatında Mesnevi), Doğu Kütüphanesi Yay., s. 176, 184, 396, 681.
 
G14.“Muhibbi Divanı’nında Adalet” Türk Dünyası Araştırmaları, s.27-240, 2002.
 
Durmaz, Gülay,  Warrior at Muhibbi Divan, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 12, Sayı: 20, 2011/1, s. 68.
 
G.15. “Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler-II” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/13 Fall 2013, p. 337-350, ANKARA-TURKEY.
 
Macit, Muhsin, Hasan Kaplan (2014). “Bâkî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2462 [erişim tarihi: 21.06.2014].
 
Köksal, M. Fatih (2013). “Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri”. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (10): 319-330.
G. 16. Şâkir Âgâhî ve Şiirleri, Ankara Vizyon Yayınevi, Ankara, 2010.
Çalka, Mehmet Sait (2013). “ÂGÂHΔ. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=71 [erişim tarihi: 01.09.2014].
 
Selçuk, Bahir (2015). “Akademik Çalışmaların Tarihçesi ve Klasik Edebiyat Araştırmalarının Ufukları”. Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu: İstanbul: Kesit Yayınları, s. 643.
 
G. 17. “Bağdatlı Zihnî’nin Sâkî-nâmesi” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/4 Spring 2013, p. 957-968, ANKARA-TURKEY.
Selçuk, Bahir (2015). “Edebî Türler ve Tarzlar”. Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu: İstanbul: Kesit Yayınları, s. 127-128.
G. 18. Mahmûd Rıfkî-Hayatı-Edebî Kişiliği ve Divançesi (Şekil ve Muhteva Özellikleri-Metin) Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2009.
Selçuk, Bahir (2015). “Akademik Çalışmaların Tarihçesi ve Klasik Edebiyat Araştırmalarının Ufukları”. Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu: İstanbul: Kesit Yayınları, s. 643.
 
 1. Projeler
4.1. Yürütülen Projeler
 • “16. Yüzyıl Divan Şiirinde Sosyal Hayat”, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009 (Tamamlanmış).
 • Selîmî (II. Selim)’nin Divançesi ve Türkçe Şiirleri, 2011 (Tamamlanmış).
 • “Baki’nin Şiir Mecmualarında Yer Alan Şiirleri”, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014 (Tamamlanmış).
4.2. Katkıda Bulunulan Proje (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)
 
Abdullah Küçük/Mahmûd Efendizâde Abdullah Efendi, Abdurrahman Efendi, Abdussamed/ Hizmetzâde Şeyh Abdussamed Efendi/  Şeyh Abdullah Efendi/ Himmet Efendi, Âbidin Paşa, Adlî/ Mustafa Adlî Efendi, Adlî/Süleymanzâde Mehmed Efendi, Afîf/Balcızâde Mustafa Efendi, Afîf/Darbhâne Emîni Kîlârî Mustafa Afîf Beyefendi, Afîfî/ Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendi, Ahmed Îbn Veys/ Gıyâseddîn Sultân Ahmed Bahâdır/ Mugîseddîn Sultân Ahmed, Ahmed/ Karamanîzâde Şeyh Ahmed Efendi, Ahmed/ Şâmîzâde Üsküdârî Ahmed Efendi, Ahmed/ Şeyh Gazzî Ahmed Efendi, Âkif/  Âkif Efendi, Âkif/Kapıcılar Kethüdasızâde Seferlili Âkif Bey,Âkif/ Lütfullâh Âkif Efendi, Âkif/ Mîralem Mehmed Beyzâde Enderunlu Mehmed Âkif Bey, Aklî/ Eyyûbî Aklî Mehmed Efendi, Alî/ Canbazzâde Ali Efendi, Âlî/ Hekimoğlu Âlî Paşa, Âlî/ Mehmed Emîn Âlî Paşa, Âlî/ Yavuzzâde Seyyid Mustafa Efendi, Alî/ Tugrâyî/ Lâm Ali Çelebi, Alîmî/ Çorlulu Kâsım Efendi, Ankâ/ Süleymân Efendi, Ârif/ Ârif Dede/  Şeyh Ârif Efendi, Ârif/ Çalkandızâde Mustafa Ârif Efendi, Ârif/ İsazâde Mehmed Emin Efendi, Ârif/ Mustafa Ârif Efendi, Ârifî/ Mehmed Ma'rûf Efendi, Ârifî/ Helvacızâde Mehmed Ârifî Efendi, Ârifî/ Ârif/ Peçevî Şeyh Ahmed Ârif Dede, Âsım/ Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendi, Atâ/ Ebû İshakzâde Seyyid Mehmed Atâullâh Efendi, Avnî/ Eşrefzâde Şeyh Avnullâh Efendi, Avnî/ Fâtih Sultân Mehmed/ Sultân Mehmed-i Sânî/ Sultân II. Mehmed, Avnî/ Trabzonlu Kara Osmân Avni Efendi, Aynî/ Karamanlı, Aynî/ Salih Aynî Mehmed Efendi, Âzim/ Şaşızâde Osman Âzim Efendi, Azîz/ Abdülaziz Efendi, Azîz/ Kilârî Azîz Efendi, Azîz/ Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendi, Azîz/ İhsân/ İhsan Efendi, Azmî/ Mehmed Sâlih Efendi, Bahâ/ Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendi, Bâhir/ Arabzâde Abdurrahman Efendi, Bâkî, Bâkî/ Abdülbâkî Efendi, Bâkî/ Sünbülzâde Abdülbâkî Efendi, Bâ’is/ Kasabzâde Ahmed Bâ’is Efendi, Bedrî/ Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi, Behcet/ Acem Kılıcı Seyfî Mustafa Efendizâde Mehmed Behcet Efendi, Behcet/ Fahreddinzâde Seyyid Ali Behcet Efendi, Behcet/ Mehmed Behcet Efendi, Behcet/ Mustafa Behcet Efendi, Belîğ/ Abdullah Belîğ Efendi, Besîm/ Başkollukçu Besim Bey, Besîm/ Rikâbdar Ağazâde Çukadar Besim Bey, Beyânî/ Enfî Ahmed Efendi, Bezmî/ Şehnamehân Seyyid Alî Efendi, Birrî/ Seyyid Abdullah Efendi, Bükâ’î/ Abdullah Efendi, Burhân/ Seyyid Hâce Burhân, Çâkerî/ Seyyid Ali Efendi, Câmî/ Ahmed Câmî Efendi, Câvîd/ Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey, Çavuş-zâde/ Hâcı Hâlid Fâhir Efendi, Ca’fer/ Müezzin Ca’fer Efendi, Celâlî/ Seyyid Ebûbekir Celâleddîn Efendi, Cem’î/ Mehmed Cem'î Efendi, Cemâlî/ Hanımzâde Mehmed Efendi, Cemâlî/ Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendi, Cemâlî/ Muhyiddin/ Zenbilîzâde Muhyiddin Mehmed Cemâlî Efendi, Cezbi/ İbrahim Efendi, Cûdî/ Dâyezâde Cûdî Efendi, Dâniş/ Tayfûr/ Süleyman Tayfûr Bey, Dersî, Dervîş Paşa, Dervîş/ Derviş Ahmed Dede, Dervîş/ Hacı Dervîş, Dervîş/ Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendi, Dürrî/ Silahdar Mustafa Paşazâde Dürrî Bey, Ebu’s-suûd/ Ebu’s-Suûd Efendi/ Mehmed Halebî-i Gürânî, Edîb/ Mehmed Edîb Efendi, Edîb/ Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Bey, Edîb/ Seyyid Mehmed Edîb Efendi, Emîn/ Abbaszâde Mehmed Emin Efendi, Emîn/ Ayaklı Kütüphane Müftüzade Seyyid Mehmed Emin Efendi, Emîn/ Azîzzâde Mehmed Emin Efendi, Emîn/ Bakkal İsmail Paşazâde Emin Bey, Emîn/ Emîn Mehmed Efendi, Emîn/ Mehmed Emîn Bey, Emîn/ Ârif/ Tokadî Şeyh Mehmed Emîn Efendi, Emirî/  Seyyid Mehmed Emirî Çelebi, Emnî/ Seyyid Emnî Mehmed Bey, Em’ânî/ Em’ânî Mehmed Efendi, Em’ânî/ Mûsâ Em’ânî Efendi, Es’ad/ Es'ad Bey, Es’ad/ Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendi, Es’ad/ Meşalecizâde Es'ad Bey, Es’ad/ Şehreminizâde Hafız Es'ad Bey, Es’ad/ Seyyid Mehmed Es'ad Efendi, Fâ’iz/ Fâ’izî/ Kerimzâde Fâ'iz Abdullah Efendi, Fâizî/ Bâkîzâde Es'ad Fâizî Efendi/ Abdurrahman Efendi, Fâhim/ Kahraman Ağazâde Fâhim Efendi, Fahrî/ Koruklu Şeyh Mehmed Fahrî Efendi, Fahrî/ Fahreddîn/ Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendi, Fârık/ Fârık Efendi, Fasîhî/ Ahmed Fasîhî Efendi, Fasîhî/ Mehmed Fasîhî Efendi, Fâzıl/ Enderunlu Fâzıl (Hüseyin) Bey, Fazlî, Fazlî/ Nasuhîzâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendi, Fâ’iz/ Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi, Fâ’iz/ Es'adzâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendi, Fâ’iz/ Saraczâde Abdullah Fâ’iz Efendi, Fâ’iz/ Sır Kâtibi Ahmed Fâiz Efendi, Fecrî, Fehîm, Fehîm/ Fârig, Fehmî/ Baltacızâde Abdullah Efendi, Fehmî/ Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendi, Fehmî/ Çukacızâde İbrahim Fehmî Efendi, Ferdî/ Hoca Ferdî Çelebi, Ferhâd/ Ferhâd Paşa, Fevzî/ Kırımî Damadı Ahmed Fevzî Efendi, Fevzî/ Mustafa Fevzî Efendi, Feyzî/ Altıparmakzâde Feyzullah Feyzî Efendi, Feyzî/ Defterdarzâde Mehmed Feyzî Efendi, Feyzî/ Enderunlu Feyzî Bey/ Mehmed İzzeddin Efendi, Feyzî/ Hasan Efendizâde Seyyid Feyzullah Feyzî Efendi, Feyzî/ İbrahim Feyzî Efendi, Feyzî/ Küçük Kadızâde Feyzullah Feyzî Efendi, Feyzî/ Lütfîzâde Mektûbî Feyzullah Efendi, Feyzî/ Üsküdarî Sadreddinzâde/Kassamzâde Feyzullah Feyzî Efendi, Firâkî/ Visâlî/ Şeyh Mustafa Firâkî Efendi, Füyûzî/ Mehmed Füyûzî Efendi, Gamî/ Yazıcı Yahyaoğlu Mahmud Gamî Çelebi, Gayret/ Gayret Çelebi, Hâ’iz/ Evliyâzâde Ali Hâ'iz Efendi, Habîbî/ Şeyh Seyyid Habîbî İsmail Efendi, Hâdî/ Baltacızâde Hâdî Efendi, Hadîdî/ Hadîdî Çelebi, Hafîd/ Şeyhzâde İbrahim Paşa, Hâfız/ Altuncuzâde Hâfız Efendi, Hâfız/ İbâdî/ Enderunlu İbâdî Efendi, Hakîrî/ Mehmed Hakîrî Efendi, Hakkî/ İsmail Hakkı Bey, Halîm/ Çelebi Abdülhalim Efendi, Halîmî, Hâlis/ İbrahim Efendi, Hâmid/ Enserîzâde Ahmed Hâmid Efendi, Hâmid/ Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Bey, Hanîf/ İbrahim Hanîf Bey, Hâsim/ İbrahim Hâsim Efendi, Hâşim/ Seyyid Mehmed Hâşim Efendi,Hâtif/ Eğercizâde/Semercizâde/Sarrâczâde Hasan Hâtif Efendi, Hattî/ Amarzâde Mustafa Hattî Efendi, Hattî/ Mustafa Hattî Efendi, Hayrî/ Hayrullah Hayrî Efendi, Hâ’iz/ Defterdarzâde Ahmed Hâ’iz Efendi, Hilmî/ Abdülhalim Hilmî Efendi, Hızır, Hulvî/ Baltacı Hulvî Efendi, Hüseyin Cân/ Hüseyin Can Efendi, Hüsnî/ Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendi, İffet/ Mustafa İffet Efendi, İffetî/ Abdülkerimzâde Hâfız Mustafa İffetî Efendi, İhyâ/ İhyâ Seyyid Şerif Yahya Efendi, İlmî/ Ahmed Çelebi, İlmî/ Magnisavî Gınâyîzâde Abdullah İlmî Efendi, İlmî/ Şeyh Gedâyî-zâde Şeyh Seyyid Abdurrezzâk İlmî Efendi, İlmî/ Üsküdarî Mehmed Efendi, İsâm/ Mustafa İsâmeddin Efendi, İshak/ Mollacıkzâde İshak Efendi,  İsmet, İzzî/ Abdulazîzzâde İzzî Nu'mân Efendi, İzzî/ Reiszâde Mehmed Emîn İzzî Efendi, Kâdirî/ Bahşîzâde Abdülkadir Efendi, Kâmî/ Kâmî Efendi, Kâmil/ Enderunlu Hasan Kâmil Bey, Kâmil/ İshakzâde Mehmed Kâmil Çelebi, Kandî/ Serezli Kandî, Kebûterî/ Hezârî/ Kebûterî Mehmed Efendi, Kelâmî/ Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendi, Kemâl, Kemal Ümmî/ İsmâ’îl, Kemâl// Ali Kemâl Efendi, Kemâl/ Çavuşbaşızâde Enderunlu Kemâl Bey, Kemâl/ Kemâl-i Zerd/ Sarıca Kemâl, Kemâleddin/ Kozbekci Başızâde Galatasaraylı Kemâleddin Ağa, Kemâlî/ Hâcı Kemâl/ Eğridirli Hâcı Kemâl, Kerîmî/ Süleymân Kerîmî Efendi, Kerîmüddîn/ Şeyh Seyyid Kerîmüddîn Efendi, Koca Râgıb Paşa, Kudsî/ A’rec Hâce Kudsî Efendi, Kudsî/ Müftîzâde Mehmed Efendi, La’lî/ La'lî Ahmed Efendi, Lebîb/ Abdullah Lebîb Efendi, Levhî/ Hasan Efendi/ Hüseyin Efendi, Levhî/ Levhî Çelebi, Lutfi/ Kilârî Mehmed Lutfî Bey, Lutfî/ Şeyh Lütfullah Efendi, Lutfî/ Süleyman Lutfî Efendi, Mâ’il/ Beyâzîzâde Hafîdi Seyyid Ahmed Efendi,  Mâcid/ Mustafa Çelebi, Mâhid/ Karabacakzâde Mustafa Efendi, Mâhî/ Mâhî Efendi, Mâhir/ Lütfullah Efendi, Mahvî/ Mahvî Çelebi, Mâ’il/ Beyazîzâde Seyyid Ahmed Mâ’il Efendi, Mecdî/ Manavzâde Mustafa Efendi, Mehmed/ Çerkeszâde Mehmed Efendi, Mehmed/ Hoca Sa'deddin Efendizâde Mehmed Efendi/ Çelebi Müftî, Mehmed/ Mehmed Efendi, Mehmed/ Mîr Eyyûbî Mehmed Efendi B. Seyyid Selâm Efendi, Mehmed/ Müstakimzâde Mehmed Efendi, Mehmed/ Paşmakçızâde Mehmed Efendi B. Mehmed Efendi, Mehmed/ Vardarî Şeyhzâde Mehmed Efendi, Mestî/ Ahmed/ Mestçizâde Ahmed Efendi, Meylî/ Meylî Çelebi, Meylî/ Meylî Mustafa Çelebi, Me’âbî/ Lağımcıbaşızâde Şeyh Hacı Ahmed Me’âb Efendi, Mislî/ İshakzâde Ali Mislî Efendi, Mucîb/ Mustafa Efendi, Muhlis/ Hasırî-zâde Muhlis Efendi, Muhlis/ Koca Halil Beyzâde Halil Muhlis Bey, Muhlis/ Mustafa Muhlis Efendi, Muhlisî/ Ahmed Muhlisî Efendi, Muhtar/ Halil Paşazâde Vâhidülayn Şehîd Ahmed Muhtar Beyefendi, Münif/ Antâkî/Antakyalı Münif Mustafa Efendi, Münîf/ Seyyid Vehbîzâde Münîf Efendi, Münîr/ Çörekçizâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendi, Münîrî/ Hüseyin Münîrî Efendi, Murâdî, Murtazâ/ Nazmîzâde Seyyid Murtazâ Efendi, Mûsâ Kâzım Efendi, Mustafâ/ Mustafa Çelebi, Na’tî/ Na’tî Efendi, Nâbî/ Halil Nâbî Çelebi, Nâcî/Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendi, Nâdir/ Nâdir Ali Şah, Nâfi/ Kazâbâdî Ahmed Efendizâde Mehmed Efendi, Nahîfî/ Mehmed Nahîfî Efendi, Nâkıd/ Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendi, Nâmî/ Tavasî Mehmed Nâmî Efendi, Nasfet/ Hasan Bayrakdarzâde Mustafa Nasfet Efendi, Nasûh/Matrakçı (Matrakî) Nasûh, Nazîf/ Bostancıbaşızâde Halife Nazîf Bey, Nazîf/ Kemâlîzâde Seyyid Mustafa Nazîf Efendi, Nazîfeddin/ Şeyh Mehmed Nizâmî Nazîfeddin Efendi, Nâzikî/ İstanbulî Mehmed Nâzikî Efendi, Nâzikî/ Nazükî/ Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendi, Nâzım, Nâzım/ Mehmed Nazım Efendi, Na’îm/ Ebû İshak İsmail Na’îm Efendi, Nâ’îl/ Abürrahîm Nâ’il Efendi, Nâ’ilî/ Abdullah Nâ’ilî Paşa, Nebîl/ Mehmed Nebîl Bey, Necîb/ Sultan Ahmed-i Sâlis b. Sultan IV. Mehmed,Necîb/ Suyolcuzâde Mehmed Necîb Efendi, Necîbâ/ Necîb/ Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendi, Neyyir, Şeyh Abdulhalim Neyyir Dede, Nigâh/ Kırımî Zekeriya Efendi, Nigînî/ Mehmed (Mühürdâr) Çelebi, Nihâlî/ Vekil Sinanzâde Mehmed Nihâlî Efendi, Nihânî/ Nihânî Çelebi, Niyâzî/ Gurebâ-i Yesâr Agası-zâde Niyâzî Çelebi,Ni’met/ Ni’met Ni’metullah Efendi, Nûrî/ Aşçıbaşızâde Kîlârî Nûrî Ağa, Nûrî/ Çukadar Ağazâde Kîlârî Çavuş Nurî Bey, Nûrî/ Kadı Nurullah Efendi, Nûrî/ Nûrî Ağa, Nûrî/ Şeyh Halil Efendizâde Nûrî Baba Efendi, Nûrî/ Şeyh Memed Nûrî Efendi, Nusretî/ Nusret Efendi, Nüzhet/ Osman Nüzhet Efendi, Ömer/ Karakaşzâde Ömer b. Mehmed, Penâh/ Moravî Süleyman Penâh Efendi,Peyrevî/ Mustafa Peyrevî Çelebi, Pîrî/ Şeyhzâde Hacı Pîrî Efendi, Ra’ûfî/  Şeyh Seyyid Ra'ûfî Ahmed Efendi, Râcî/ İmam Yusuf Efendizâde Süleyman Râcî Efendi,Râcih/ Çalık Ahmed Paşazâde Mehmed Râcih Bey, Râgıb/ Bursevî Râgıb Ali Efendi,Ragmî/ Şeyh Mehmed Ragmî Efendi, Rahmî/ Hevâyî/ Kubûrîzâde Abdurrahman Rahmî Efendi, Râkım/Boz Efendizâde Mehmed Râkım Paşa, Râkım/ İbrahim Râkım Efendi, Râmis, Râmiz/ Ahmed Râmiz Bey, Râmiz/ Azizzâde Hüseyin Râmiz Efendi, Râzî/ Yazıcı Abdullah Efendizâde Abdüllatif Râzî Efendi, Râ’if/ Râ’if İsmail Paşa, Re’fet/ Abdullah Re'fet Bey, Re’fet/ Atçeken Ağasızâde Abdurrahman Re'fet Efendi, Re’fet/ Mehmed Re'fet Efendi, Re’yî/ (Sarı) Re'yî Çelebi, Re’yî/ Terzizâde Mustafa Re'yî Efendi, Refî’/ Esîrîzâde Mehmed Refî' Efendi, Reşîd/ Ebezâde/ Feyzizâde Ahmed Reşîd Efendi, Reşîk/ Reşîk Efendi, Resmî/ Çukadarzâde Ahmed Efendi, Rev’î/ HâcibzâdeMehmed Rev’î Efendi, Re’fet/ Kıblelizâde Ahmed Ref’et Bey, Rıfkî/ Mahmûd Rıfkî, Rûhî/ Mustafa Rûhî Efendi, Rûhî/ Rûhî Efendi, Rüşdî, Rüşdî/ Çantacı Rüşdî Bey, Rüşdî/Kıbrısî-zâde İsmâil Rüşdî Efendi,Rüşdî/ Lambazâde Rüşdî Ali Efendi, Rüşdî/ Mustafa Rüşdî Efendi, Sâ’im/ Sâ'im Çelebi, Saâdet Giray/ Kırım Hanı, Sâbit, Hasan Sâbit Ağa, Şâdî/ Şâdî Ağa, Sâdık/ Ebu’s-Suûdzâde Mehmed Sâdık Efendi, Sâdık/ Sâdık Mehmed Efendi, Sâdık/ Şeyhzâde Mehmed Sâdık Efendi, Sâfî/ Karaca Ahmedzâde Ahmed Sâfî Efendi, Safvet/ Mehmed Es’ad Safvet Paşa, Şâhidî/ Şâhidî Çelebi, Sâkıb/ Şeyh Sâkıb Mustafa Dede, Şâkir/ Gümrükçü Hüseyin Paşazâde Hüseyin Şâkir Bey, Sâlih/ Mütevellîzâde Hazineli Âgâh Sâlih Bey, Sâliha Suâd Hanım, Şâmî/ Ahmed Şâmî Efendi, Sâ’id/ Abdullah Sâ’id Efendi, Sa’îd/ Cezerî Mehmed Efendizâde Mehmed Sa’îd Efendi, Sa’îd/ Ebû Saîd Mehmed Efendi, Şefîk/ Sâcidîzâde Mehmed Es’ad Efendi, Şefkat/ Şefkat Efendi, Seher Hanım, Şehrî/ Hacı Mehmed Efendi, Şekûrî/ Himmetzâde Şeyh Abduşşekûr Efendi, Şekûrî/ Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendi, Selîmî/ Selîm/ Sultan Selîm-i Sânî, Semâ’î/ /Zemânî/ Mahmûd Zemânî Çelebi, Seniye Hanım, Şeref/ Es'adzâde Mehmed Şeref Efendi, Şeref/ Şeref Efendi, Şerîf/ Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendi, Şerifî/ Şerîf Çelebi/ Çiçekli Şerîfî, Şermî, Mehmed Emin Şermî Efendi, Servet/ Fatma Servet Hanım, Şeydâ/ Derviş Şeydâ, Şeyh Seyyid Mehmed Emîn Efendi/ Eyyûbî, Şeyhî/ Lambazâde Şeyhî Mustafa Efendi, Şeyhî/ Şeyh Mehmed Efendi, Şeyhî/ Şeyh Mehmed Efendi, Şeyhî/ Şeyhî Mehmed Efendi, Şeyhî/ Şeyhî Mehmed Efendi b. Mahmud Efendi, Şeyhî/ Seyyid Mehmed Allâme Efendi, Seyyid/ Şeref/ Şerefeddîn/ Eşrefzâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendi, Seyyid/ Seyyid Mehmed Ağa, Sıdkî/ Mehmed Sâdık Sıdkî Efendi b. Alâ’iyeli Taceddin Efendi, Sırrî/ Sırrî Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Suâd Hanım, Subhî/ Subhî Mehmed Efendi, Şûhî/ Bengîzâde Hacı Osman Şûhî Efendi, Şükrî/ Üsküdarî Mehmed Şükrullah Efendi, Sürûrî/ Musliheddin Mustafa/ Şârih-i Mesnevî, Tâ’ib/ Câbîzade Mehmed Tâ’ib Çelebi, Tâ’ib/ İbrahim Tâ'ib Efendi, Tâ’ib/ Tâ’ib Çelebi, Tab’î/ Bakkalzâde Mehmed Tab'î Efendi, Tab’î/ Süleyman Tab’î Efendi, Tab’î/ Tab’î Çelebi, Tâhir/ Mollazâde Kîlârî Tâhir Efendi, Tahsîn, Takî/ Takiyeddîn Mehmed Paşa, Tâlib/ Tâlib Yusuf Efendi, Tal’at Hanım, Tâ’ib/ Celeb Paşazâde ibrahim Tâ’ib Efendi, Tâ’ib/ Tâ’ib Mehmed Çelebi, Tîgî/ Darbhâne Emînizâde Baş Yazıcısı Tîgî Bey, Tûsî/ Küçük Mustafa Çelebi, Ulvî/ Ali Ulvî Çelebi, Ulvî/ Şah Ali Ulvî, Ümîdî/ Mustafa-Mehmed Ümîdî Paşa, Ümmî/ Hindîzâde Abdurrahman Ümmî Efendi, Ünsî/ Şeyh A’rec Hasan Ünsî Efendi, Üveysî/ Kadı Seyyid Osman Efendi, Vâhibî/ Şeyh Abdülvehhâb Ümmî Efendi, Vahîd/ Ahmed Vahîd Efendi, Vahîd/ Resmî/ Vahîd Mehmed Efendi, Vahîd/ Mahtûmî/ Mehmed Mahtûmî Ağa, Vahîd/ Vahîdî/ Vahîd-Vahîdî Efendi, Vahyî/ Ömer Çelebi, Vahyî/ Şeyh Mehmed Efendi, Vâkıf/ Molla Nasrullah Efendi, Vasfî, Vecdî/ Kebecizâde Vecdî Efendi, Vefâyî/ Cezerî-zâde Mahmûd Paşa, Vefâyî/ Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Dede, Velî/ Veliyüddin Efendi, Verdî/ Şeyh Mehmed Kâsım Efendi, Vesîm/ Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendi, Vuslatî/ Vuslatî Çelebi, Yâver/ Yâver Çelebi, Yümnî/ Osmanzâde/ Şeyhzâde Mehmed Yümnî Efendi, Yûsuf/ İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi, Za’fî/ Mehmed Za'fî Efendi, Zafer Hanım, Zârî/ Alî Efendi, Zarîfî/ Mehmed Zarîfî Efendi, Zekî/ Çengî Halîl/ Devrancıbacızâde Halîl, Zelîlî/ Yusuf Zelîlî Efendi, Zeynî/ Şeyh Mehmed Zeynî b. Mehmed Hamdullah Efendi, Zihnî/ Mehmed Zihnî Efendi, Zihnî/ Mehmed Zihnî Çelebi, Zihnî/ Mumcuzâde Bâlî Çelebi, Zihnî/ Sâlih Zihni Çelebi, Ziyâ/ Yûsuf/ Yûsuf Ziyâ Efendi, Ziyâ’î/ Hekimoğlu Ali Paşazâde İsmail Ziyâeddin Bey, Zühdî/ Şeyh Yûsuf Zühdî Dede, Nâzım/ Mehmed Nâzım Efendi, Hâlis/ Mirza Abdüssettâr Hâlis, Feyzî/ Mustafa Feyzî Efendi, Hâmid/ Bedrî Hüseyin Hâmid Efendi, Kâmil/ Mehmed Kâmil Efendi, Muhyî/ Muhyeddîn Mehmed Efendi, Mehmed Efendi/ Hindî, Nâcî Mehmed Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Kurbî/ Kassamzâde Mehmed Kurbî Efendi, Nâmık Mehmed Paşa/ Darendeli, Enîs/ Bandırmalızâde Şeyh Seyyid Enîs Efendi, Seyyid/ Şeyh Hâfız Seyyid Ahmed Efendi/ Esma-î Erbaîn, Ferîd Çelebi, Hasan Fasîhî Efendi, Kemâl/ Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendi, Riyâzî, Mehîb/ Mahmûd Efendi, Mehîb, Bâhir/ Mâhirzâde Seyyid Abdullah Bâhir Efendi, Lütfî Efendi, Lebîb/ Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendi, Kâşif/ Üsküdarî Ali Kâşif Efendi, Hâzım/ Çelebi Efendizâde Ahmed Hâzım Efendi, Hüsnî Efendi, Halef/ Halefî/ Şeyh Halef Mehmed Efendi, Hâmid/ Seyyid Mehmed Hâmid Efendi, Küçük Odalı Enderunlu Zihnî Bey, Lütfî/ Bayram Çelebizâde Şeyh Mehmed Lütfî Efendi, Kutbî/ Mahmûd Efendizâde Mehmed Kutbeddin Efendi, Mehmed/ Şeyh Mehmed Dede/ Memiş Efendi, Münîb/ Râzîzâde Abdurrahman Münîb Efendi, Fehîm/ Nalbandzâde Mehmed Fehîm Efendi, Vefâ/ Müstakîmzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi, Vehbî/ Îsâzâde Vehbî Efendi, Dervîş/ Seyyid Mehmed Dervîş Efendi, Nakşî/ Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendi, Hakkı Mehmed Paşa, Râşid/ Nâşid, Köprülüzaze Abdullah Paşa, Bâhir/ Kâtibzâde Abdülkerim Bâhir Efendi, Dervîş/ Giriftzen Hüseyin Efendi, Azizî/ Şeyh Abdülaziz Azizî Dede, Hâlis İsmail Dede, Ârif/ Ârif Nâmî, Zeynelâbîdin, Kâbil/ Muhittîn, Mâ’il/ Takıyeddîn, Molla Taki, Hâkî/ Muhammed Hüseyin/ On İki İlim Molla, Tabîboğlu/ Abdullah, Nevres/ Nevres-i Sâlis, Râzî/ Fakı İbrahim Edhem, Nakşî/ Abdülkâdir, Zikrî/ Zikrî Erdebilî, Bedrî/ Ebu Bekirzâde Mustafa Bedrî/ Mustafa Bedreddîn, Fâ’ik, Sâmî, Kudsî/ Abdullah Kudsî, Abdülganî/  Nablusî Abdülganî Efendi, Vefâ’î/ İmam Kulu Mirza b. Şah Ruh Mirza, Niyâdî/ Şeyh Abdullah Efendi, Cenâbî/ Cenâbî (Ahmed) Paşa, Ruhî/ Şuayb Ruhî Efendi, Resîm/ Kilisli Hüseyin Resîm Efendi, Sâ’ib/ Sâ’ıb-ı Kâtıb,Rüşdî/ Ahmed Rüşdî Efendi, Eşref/ Çelebi-zâde Eşref Molla,Vârid/ Vârid Çelebi, Fettâh/ Fetâ/ Nuh Beyzâde Fettâh (Fetâ) Bey,Feyzî/ Feyzî Efendi, Feyzî/ Feyzî Ağa, Feyzullah/ Kevâkibîzâde Feyzullah Efendi, Râ’if/ Enderunlu Ahmed Râ’if Bey, Nâcî/ Mustafa Nâcî Efendi,Nûrî/ Nûrî Efendi, Müfîdî/ İbrahim Efendi,İzzet/ Bey Halife,Lebîb/ Ahmed Lebîb Efendi, İzzet/ Ahmed Efendi, Hâşim/Emir Paşazâde Hâşim Çelebi,Hâtif/ Seyyid Hasan Çelebi,Hâfız/ Hâfız Ahmed Paşa/ Damad-ı Şehriyârî,Hamdî/ Mustafa Hamdî Bey, Hâdî/ Nâzük-zâde Abdülhâdî Çelebi, Resâ/ Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendi, Râmiz/ Altıncızâde Silahşör Mustafa Râmiz Efendi.
    4.2. Devam Eden Projeler
Türk edebiyatında bağlamlı eserler dizini: TEBDİZ
(Avnî/Fatih Sultan Mehmed Divanı, Selîmî/Sultan II. SelimDivançesi ve Figânî Divançesi)
 
 1. İdari görevler
      Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, (2006 – 2007)
Rektör Danışmanlığı (2007-2007)
Giresun Üniversitesi Tirebolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, (26 Haziran 2007 – 24 Ekim 2008)
Açık Öğretim Fakültesi Giresun İl Yöneticiliği (Kasım 2007-24 Ekim 2008)
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2011)
Türk Dili Bölüm Başkanlığı (Rektörlük), (25 Haziran 2010-25 Haziran 2013)
Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2014)
Fen Edebiyat Fakültesi Senato Üyeliği (2014-2015)
 1. Bilimsel ve Meslekî Kuruluşlara Üyelikler
 2. Ödüller
 1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 2014-2015
 
 
 
 
 
GÜZ Eski Türk Edebiyatı-I 3   60
Eski Türk Edebiyatı-III 3   45
Seminer-I 2   5
Divan Edebiyatında Mazmunlar ve Mefhumlar 3   3
Eski Türk Edebiyatında Nazım-I* 3   4
Klasik Türk Şiirinde Muhteva İncelemeleri* 1   1
Uzmanlık Alan Dersi* 8   1
Klasik Türk Edebiyatında Nesir ** 3   1
Klasik Türk Edebiyatında Türler I** 3   1
Tez Çalışması*     1
2014-2015
 
BAHAR
 
 
Eski Türk Edebiyatı-II 3   60
Eski Türk Edebiyatı-VI 3   44
Seminer-II 2   5
Bitirme Çalışması 2   6
Klâsik Türk Şiirinde Muhteva İncelemeleri-II** 3   3
Eski Türk Edebiyatında Nazım-II* 3   5
Uzmanlık Alan Dersi* 8   1
Tez Çalışması*     1
Klasik Türk Edebiyatının Kaynaklarından Tezkireler** 1   1
Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I* 3   1
           
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
** İşaretli dersler, doktora dersleridir.
 
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016
 
 
 
 
 
 
GÜZ Eski Türk Edebiyatına Giriş-I 3   65
Eski Türk Edebiyatı-I 3   45
Seminer-I 2   5
Eski Türk Edebiyatı Arş. Yöntemleri -I* 3   4
Eski Türk Edebiyatında Nazım-I* 3   3
Uzmanlık Alan Dersi* 8   2
Tez Çalışması*    2 2
2015-2016 BAHAR Eski Türk Edebiyatına Giriş-II 3   71
Eski Türk Edebiyatı-III 3   55
Seminer-II 2   5
Eski Türk Edebiyatı Arş. Yöntemleri II* 4   6
Klasik Türk Edebiyatında Nesir-II* 3   1
Uzmanlık Alan Dersi* 8   2
Tez Çalışması*   5 5
Doktora Tezi   1 1
           
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
** İşaretli dersler, doktora dersleridir.
 1. Dergi Hakemlikleri ve Editörlükleri
  1. Hakemlikler
Türklük Bilimi Araştırmaları, Karadeniz Dergisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Harput Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sobider (Sosyal Bilimler Dergisi), International Journal of Language Academy (Ijla), Aydın Türklük Bilgisi, Turkishstudies.
 
 1. Editörlük
                  Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature